13/2018 Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2017

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 11 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę ws. podziału zysku za rok obrotowy 2017, postanawiając jednocześnie o przeznaczeniu części ww. zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
Do wypłaty dywidendy, w łącznej wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych), uprawnionych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B Spółki. Prawo do wypłaty ww. dywidendy, uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 19 czerwca 2018 roku. Wypłata dywidendy w łącznej wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych), czyli 0,40 zł (czterdzieści groszy) brutto na jedną akcję Spółki nastąpi w dniu 26 czerwca 2018 roku.
Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje Emitenta serii A i B za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley
Prezes Zarządu