21/2017 Podpisanie przez emitenta umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Numer raportu: 21/2017, Data publikacji: 29 września 2017

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 29 września 2017 roku podpisał z biegłym rewidentem - BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12 - podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355, umowę, której przedmiotem jest:

  1. Badanie historycznych skonsolidowanych informacji finansowych Grupy Spółki za lata 2014-2016 stanowiących część finansową prospektu emisyjnego wraz z wydaniem opinii.
  2. Udział w postępowaniu przed KNF.
  3. Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. zgodnie z MSSF.
  4. Przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według stanu na dzień 30.06.2018 r. zgodnie z mającymi zastosowanie standardami sprawozdawczości śródrocznej - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
  5. Przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według stanu na dzień 30.06.2018 r. zgodnie z mającymi zastosowanie standardami sprawozdawczości śródrocznej - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
  6. Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. zgodnie z MSSF.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Martin Oxley
Prezes Zarządu