17/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A.

Numer raportu: 17/2017, Data publikacji: 25 maja 2017

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku otrzymał od Pana Andrzeja Ziemińskiego Członka Rady Nadzorczej Spółki, rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 25 maja 2017 roku.

Jednocześnie, w dniu 25 maja 2017 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Emitenta Panią Ewę Podgórską.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorys przekazany przez Panię Ewę Podgórską.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

____________________________

Martin Oxley
Prezes Zarządu

Ewa Podgorska Zyciorys