8/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 8/2017, Data publikacji: 8 marca 2017, 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 5 kwietnia 2017 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
  • podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
  • udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
  • zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany,
  • zmian w składzie rady nadzorczej.
 7. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt  1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect ''

____________________________

Martin Oxley
Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ GEU S.A. Projekt uchwały ZWZ GEY S.A. Formularz pełnomocnictwa Informacja o ogólnej liczbie akcji GEU S.A.