6/2017 Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016

Numer raportu: 6/2017, Data publikacji: 3 marca 2017, 

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje o wystąpieniu w dniu 3 marca 2016 roku do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

Zgodnie z ww. wnioskiem, Zarząd Emitenta proponuje podział zysku za rok obrotowy 2016 w kwocie 5.621.394,50 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) w następujący sposób:

  1. Kwotę 5.100.000 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;     
  2. Kwotę 521.394,50 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy, do którego tworzenia Spółka jest zobowiązana na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Ostateczny sposób podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2016, uzależniony jest od opinii Rady Nadzorczej i ostatecznie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt.11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

____________________________

Martin Oxley
Prezes Zarządu