19/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 19/2016, Data publikacji: 8 grudnia 2016,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2016 roku, „Uprawniony Akcjonariusz” (§9 ust. 1 statutu Spółki) - Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), działając na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z §17 ust. 3 statutu Spółki, dokonał zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Z dniem 8 grudnia 2016 roku, z Rady Nadzorczej Emitenta został odwołany Pan Martin Oxley. Jednocześnie, do Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Erhard Gasda.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorys przekazany przez Pana Erharda Gasda.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley

Prezes Zarządu

Życiorys Erhard Gasada