8/2016 Podjęcie przez spółkę zależną Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015

Numer raportu: 8/2016, Data publikacji: 25 kwietnia 2016,

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2016 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Exorigo-Upos sp. z o.o. (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłacie dywidendy z kwot zgromadzonych na utworzonych z zysku kapitałach rezerwowych.

Zgodnie z treścią ww. uchwały, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło kwotę zysku netto za rok obrotowy 2015 r. w wysokości 6.189.392,67 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 67/100) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla jedynego Wspólnika. Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

Ponadto Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło, z kwoty zgromadzonej na funduszu celowym – kapitale rezerwowym utworzonym na podstawie uchwały nr 2 Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 czerwca 2015 r. w celu wypłaty dywidendy z zysków lat poprzednich, przeznaczyć do wypłaty dla jedynego wspólnika – Grupy Exorigo - Upos S.A. kwotę 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych), przy czym zaliczyć na poczet tej wypłaty, kwotę wypłaconej ww. wspólnikowi w 2015 r. zaliczki w wysokości 9.000.000,00,- zł (dziewięć milionów złotych).

Podstawa Prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu