23/2015 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

Numer raportu: 23/2015, Data publikacji: 30 czerwca 2015,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu