20/2015 Roczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’)

Numer raportu: 20/2015, Data publikacji: 03 czerwiec 2015, 17:38

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (”GEU S.A.”) przekazuje w załącznikach roczny skonsolidowany raport za 2014 rok. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok.

Załączniki:

  1. Roczny raport skonsolidowany za 2014 rok GK GEU S.A.
  2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu za 2014 GK GEU S.A.
  3. Opinia i raport do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok GK GEU S.A.

Prezes Zarządu
Paweł Dudziuk

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".