10/2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. na rynku NewConnect

Numer raportu: 10/2015, Data publikacji: 12 marca 2015,

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 11 marca 2015 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę Nr 231/2015 w sprawie określenia 16 marca 2015 roku, jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, 9.002.214 (dziewięciu milionów dwóch tysięcy dwustu czternastu) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGEXUP00013.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".