5/2015 Roczny jednostkowy raport Grupa Exorigo-Upos S.A. za 2014 rok

Numer raportu: 5/2015, Data publikacji: 11 lutego 2015,

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. ("GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2014 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2014 rok.

Zgodnie z raportem EBI nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku raport roczny skonsolidowany zostanie opublikowany 3 czerwca 2015 roku.

Zgodnie z raportem EBI nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, 16 lutego 2015 roku zostanie opublikowany skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku zawierający:

skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta,
skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oparte o zbadane sprawozdanie finansowe Emitenta oraz jeszcze nie zbadane sprawozdanie finansowe spółki zależnej, Exorigo-Upos sp. z o.o.

Załączniki:

  1. Roczny raport jednostkowy GEU S.A. za 2014 rok
  2. Sprawozdanie finansowe GEU S.A. za 2014 rok
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 roku
  4. Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok

Podstawa prawna:

§ 5 ust. pkt 6.1 - 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".