16/2014 Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dnia 30 czerwca 2014 roku uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Numer raportu: 16/2014, Data publikacji: 30 czerwca 2014,

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4 w sprawie zmiany statutu Spółki. Zgodnie z jej treścią zmianie uległy następujące zapisy.

Dotychczasowy § 4 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki w brzmieniu:

„1) 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 9.002.214, o wartości nominalnej 7,38 złotych (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja."

Otrzymał następujące brzmienie:

„1) 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 9.002.214, o wartości nominalnej 7,38 złotych (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja."

Dotychczasowy § 4 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki i zostaną pokryte przez nich wkładami niepieniężnymi (aportami) w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

Otrzymał następujące brzmienie:

„3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki jako akcje imienne i zostały pokryte przez nich wkładami niepieniężnymi (aportami) w całości przed zarejestrowaniem Spółki."

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego ww. zmiany.

Uchwała w przedmiocie zmiany statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisu do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy.

Treść Uchwały nr 4 w załączeniu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Uchwała nr 4