8/2014 Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2013

Numer raportu: 8/2014, Data publikacji: 28 kwietnia 2014,

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2014 roku Zwyczajne walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę ws. podziału zysku za rok obrotowy 2013, postanawiając jednocześnie o przeznaczeniu części ww. zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013, została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 2.700.000,00 zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych), czyli 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 13 sierpnia 2013 roku. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 nastąpiła w dniu 20 sierpnia 2013 roku.

Do wypłaty pozostałej części dywidendy, tj. kwoty 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), uprawnionych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B Spółki. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 6 maja 2014 roku. Wypłata pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), czyli 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję nastąpi 21 maja 2014 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A bezpośrednio przez Emitenta. Akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii B wypłata zostanie dokonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu