5/2014 Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013

Numer raportu: 5/2014, Data publikacji: 21 marca 2014,

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje o wystąpieniu w dniu 21 marca 2014 roku do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.

Zgodnie z ww. wnioskiem, Zarząd Emitenta proponuje następujący podział zysku za rok obrotowy 2013 w kwocie 10.470.065,80 zł:

  • kwotę 8.700.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (z uwzględnieniem w tej kwocie kwoty 2.700.000,00 zł wypłaconej akcjonariuszom w trakcie roku obrotowego 2013 w formie zaliczki na poczet zysku za rok obrotowy 2013), w związku z czym kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosiłaby 6.000.000,00 zł.
  • kwotę 837.605,26 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, do którego tworzenia Spółka jest zobowiązana na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych,
  • pozostałą kwotę, tj. 932.460,54 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy (fundusz dywidendowy) w celu wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy w przyszłych okresach.

Ww. wniosek nie jest równoznaczny ze złożeniem przez Emitenta deklaracji wypłaty dywidendy, która uzależniona jest od opinii Rady Nadzorczej i ostatecznie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Podstawa prawna:

§6 ust. 2 pkt.11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".