10/2013 Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2012. Zamiar wypłaty przez Emitenta zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013

Numer raportu: 10/2013, Data publikacji: 20 czerwca 2013,

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 19 czerwca 2013 r. zgromadzenie wspólników Exorigo-Upos sp. z o.o. (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta), podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2012, w kwocie 5.726.939,24 zł przeznaczając go w całości na wypłatę dywidendy dla wspólników. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 19 czerwca 2013 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach:

  1. kwota 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony złotych) w terminie do dnia 12 lipca 2013 roku,
  2. kwota 2.726.939,24 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 24/100) w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Zarząd Emitenta, uwzględniając powyższe, podjął decyzję o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 i wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania Spółki, które zostanie sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Zarząd przewiduje wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w maksymalnej przewidzianej przepisami Kodeksu Spółek Handlowych wysokości, pod warunkiem uzyskania opinii z badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. Zarząd Emitenta planuje, że dzień wypłaty dywidendy zostanie ustalony na 5 sierpnia 2013 roku, natomiast dzień dywidendy na 29 lipca 2013 r.

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymagać będzie dodatkowo zgody Rady Nadzorczej, o którą Zarząd wystąpi niezwłocznie po otrzymaniu opinii od biegłego rewidenta.

Podstawa Prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu