7/2013 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. na rynku NewConnect

Numer raportu: 7/2013, Data publikacji: 22 maja 2013,

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie, („Emitent", „Spółka") informuje, iż w dniu 22 maja 2013 roku został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., następujących instrumentów finansowych Emitenta: 997.786 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja.

Spółka wnioskuje o wyznaczenie pierwszego dnia notowań na dzień 28 maja 2013 roku.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu