6/2013 Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Numer raportu: 6/2013, Data publikacji: 22 maja 2013,

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie, („Emitent", „Spółka"), na podstawie komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW") otrzymanego w dniu 21 maja 2013 roku informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 9/13 z dnia 4 stycznia 2013 roku, w dniu 22 maja 2013 roku nastąpiła rejestracja w KDPW następujących instrumentów finansowych Emitenta: 997.786 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja, oznaczonych kodem ISIN PLGEXUP00013.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu