5/2013 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 5/2013, Data publikacji: 20 maja 2013,

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 20 maja 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 532/2013 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, następujących instrumentów finansowych Emitenta 997.786 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk,

Prezes Zarządu