EBI

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 11 czerwca 2018 roku na nową III kadencję powołana została Rada Nadzorcza Emitenta w następującym składzie:

  1. Pan Andrzej Dudziuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
  2. Pani Ewa Podgórska;
  3. Pan Marcin Sadlej;


powołani oświadczeniem „Uprawnionego Akcjonariusza” (§9 ust. 1 statutu Spółki) - Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) zgodnie z §17 ust. 3 statutu Spółki.

  1. Pan Piotr Karmelita;
  2. Pan Erhard Gasda.


powołani na mocy uchwał ZWZ Emitenta.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorysy przekazane przez ww. Członków Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna:


§3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley
Prezes Zarządu

Życiorys Andrzej Dudziuk

Życiorys Ewa Podgórska

Życiorys Marcin Sadlej

Życiorys Piotr Karmelita

Życiorys Erhard Gasda

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 20 w sprawie zmiany statutu Spółki. Zgodnie z jej treścią zmianie uległy następujące zapisy.

1. W § 9 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się pkt 3) w brzmieniu:

„3) w przypadku gdy po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym udział w kapitale zakładowym „Uprawnionego Akcjonariusza” spadnie poniżej 50% ogólnej liczby akcji Emitenta.”

2. W Statucie Spółki dodaje się § 22a w brzmieniu:

㤠22a
1. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu „jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, przynajmniej dwóch z członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 tej ustawy oraz w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) („Członkowie Niezależni”).
2. Niespełnienie kryteriów wymienionych w ust. 1 powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego Rady nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał.
3. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest potwierdzić, że spełnia przesłanki, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. Niespełnienie przez Niezależnego Członka Rady Nadzorczej kryteriów wymienionych w ustępie 2 niniejszego Statutu nie powoduje wygaśnięcia mandatu tego członka Rady Nadzorczej. Niespełnienie kryteriów wymienionych w ustępie 2 powyżej przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji nie mają wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w ustawie oraz niniejszym Statucie.
5. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Komitet Wynagrodzeń, odpowiedzialny w szczególności za ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wprowadzanie planów motywacyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki. Komitet Wynagrodzeń będzie się składał z co najmniej dwóch członków, w tym Przewodniczącego powoływanego spośród Członków Niezależnych. Liczbę członków Komitetu Wynagrodzeń ustala Rada Nadzorcza.”

Uchwała w przedmiocie zmiany statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisu do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Martin Oxley
Prezes Zarządu

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 11 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę ws. podziału zysku za rok obrotowy 2017, postanawiając jednocześnie o przeznaczeniu części ww. zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
Do wypłaty dywidendy, w łącznej wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych), uprawnionych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B Spółki. Prawo do wypłaty ww. dywidendy, uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 19 czerwca 2018 roku. Wypłata dywidendy w łącznej wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych), czyli 0,40 zł (czterdzieści groszy) brutto na jedną akcję Spółki nastąpi w dniu 26 czerwca 2018 roku.
Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje Emitenta serii A i B za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley
Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 czerwca 2018 roku w Warszawie.
Zarząd Spółki informuje również, że w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów oraz nie ma uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Walne Zgromadzenie.


Podstawa prawna:


§ 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Martin Oxley
Prezes Zarządu

 

Uchwały ZWZ 11062018

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 25 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Emitenta Pana Michała Halwę i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu.


Zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorys przekazany przez Pana Michała Halwę.


Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Martin Oxley - Prezes Zarządu

Życiorys - Michał Halwa