EBI

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z kończącym się w dniu 30 listopada 2017 r. okresem obowiązywania umowy w zakresie wykonywania czynności Autoryzowanego Doradcy przez Rubicon Partners Corporate Finance S.A. na rzecz Spółki, w dniu 30 listopada 2017 r. został zawarty Aneks do umowy. Zgodnie z treścią Aneksu, obowiązującego od dnia 1 grudnia 2017 r., umowa z dnia 27 maja 2014 r. została zawarta na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Numer raportu: 21/2017, Data publikacji: 29 września 2017

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 29 września 2017 roku podpisał z biegłym rewidentem - BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12 - podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355, umowę, której przedmiotem jest:

  1. Badanie historycznych skonsolidowanych informacji finansowych Grupy Spółki za lata 2014-2016 stanowiących część finansową prospektu emisyjnego wraz z wydaniem opinii.
  2. Udział w postępowaniu przed KNF.
  3. Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. zgodnie z MSSF.
  4. Przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według stanu na dzień 30.06.2018 r. zgodnie z mającymi zastosowanie standardami sprawozdawczości śródrocznej - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
  5. Przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według stanu na dzień 30.06.2018 r. zgodnie z mającymi zastosowanie standardami sprawozdawczości śródrocznej - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
  6. Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. zgodnie z MSSF.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

____________________________

Martin Oxley

Prezes Zarządu

 

Numer raportu: 20/2017, Data publikacji: 14 sierpnia 2017

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport skonsolidowany oraz jednostkowy q2 2017

Numer raportu: 19/2017, Data publikacji: 09 czerwca 2017

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 roku, Pan Mariusz Nowak złożył rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji Członka Zarządu spółki Grupa Exorigo – Upos S.A.

Spółka informuje ponadto, że obecnie w skład Zarządu Emitenta wchodzą: Pan Martin Oxley – Prezes Zarządu i Pani Agnieszka Gajewska – Członek Zarządu.  

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Martin Oxley

Prezes Zarządu

 

Numer raportu: 18/2017, Data publikacji: 1 czerwca  2017

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z kończącym się okresem obowiązywania umowy w zakresie wykonywania czynności Autoryzowanego Doradcy przez Rubicon Partners Corporate Finance S.A. na rzecz Spółki, umowa została wydłużona do 30 listopada 2017 r., poprzez zawarcie w dniu 31 maja 2017 r. aneksu, który obowiązywać będzie od dnia 1 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Martin Oxley

Prezes Zarządu