GEU S.A. Raport roczny skonsolidowany raport za 2017 rok

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport skonsolidowany za 2017 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.

Załączniki:

1. Roczny raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2017.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2017.
3. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2017.
4. Opinia i Raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2017.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley
Prezes Zarządu

GK GEU sprawozdanie z działalności 2017

GK GEU Roczny raport skonsolidowany 2017 NC

GK GEU skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2017

GK GEU Sprawozdanie z badania 2017