GEU S.A. roczny skonsolidowany raport za 2016 rok

Data publikacji: 21 marca 2017,

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport skonsolidowany za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.

Załączniki:

  1. Roczny raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.
  2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.
  3. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.
  4. Opinia i Raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

 

Roczny raport skonsolidowany Sprawozdanie finansowe Spawozdanie z działalności GK Opinia i raport