Kwartalne

Raport nr 19/2018 GEU S.A. Raport za II kwartał 2018

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy za II kwartał 2018 roku zawierający skrócone śródroczne skonsolid... read more..

ESPI

ESPI

Raport EBI 18/2018 Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku... read more..

ESPI

Raport EBI 17/2018 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 sierpnia 2018 roku w Warszawie

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Z... read more..

ESPI

10/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 sierpnia 2018 roku

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyc... read more..

ESPI

Raport ESPI - 9/2018 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; „Spółka”) informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 10 sierpnia 2018 roku od akcjonariusza Jonitaco Holding Li... read more..


ESPI

Raport ESPI - 7/2018 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; „Spółka”) informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 16 lipca 2018 roku od akcjonariusza Jonitaco Holding Limit... read more..

EBI

16/2018 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku, w załączeniu przekazuje tekst jednolity st... read more..

EBI

15/2018 Powołanie członków Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A. na nową kadencję

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 11 czerwca 2018 roku na nową III kadencję powołana została ... read more..

EBI

14/2018 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 roku Z... read more..

EBI

13/2018 Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2017

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 11 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę ws. podziału zysku za... read more..

EBI

Raport EBI 12/2018

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgro... read more..EBI

Raport EBI nr 11/2018

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 25 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Emitenta Pana Michała Halwę i powierzyła mu funkcję Członka... read more..


EBI

10/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 10/2018, Data publikacji: 15 maja 2018, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 11 czerwca 2018 roku na godzinę... read more..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2018

Raport EBI NR 9/2018 Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za I kwar... read more..


EBI

Raport EBI nr 8/2018 – Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grupa Exorigo-Upos S.A.

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) powiadamia, że w dniu 27 marca 2018 roku Spółka otrzymała informację o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego po rozpatrzeniu wniosku Spółki  z dni... read more..

EBI

GRUPA EXORIGO-UPOS SA (7/2018) - EBI

  Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 marca 2018 roku wpłynęła do Emitenta rezygnacja od Pani Agnieszki Gajewskiej z pełnienia funkcji Członka Zarzą... read more..

EBI

Aktualizacja informacji z Raportu nr 25/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku .

  Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu nr 25/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, informuje, że w dniu 21 marca 2018 roku złożony został w Urzędzie Komi... read more..

Roczne

GEU S.A. Raport roczny skonsolidowany raport za 2017 rok

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport skonsolidowany za 2017 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część sk... read more..

Roczne

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2017 rok

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2017 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część rapor... read more..

EBI

EBI Raport nr 3_2018 Uchwały NWZ

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgro... read more..


EBI

2/2018 Daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2018 roku będą publikowane w następujących terminach: Raport roczny jedn... read more..

Results 1 - 30 of 200