Raporty bieżące

Raporty 2017

Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta

Nr 19/2017, 09.06.2017

Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Nr 18/2017, 01.06.2017

Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta

Numer raportu: 19/2017, Data publikacji: 09 czerwca 2017
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 roku, Pan Mariusz Nowak złożył rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji Członka Zarządu spółki Grupa Exorigo – Upos S.A.

Spółka informuje ponadto, że obecnie w skład Zarządu Emitenta wchodzą: Pan Martin Oxley – Prezes Zarządu i Pani Agnieszka Gajewska – Członek Zarządu.  

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 18/2017, Data publikacji: 1 czerwca  2017
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z kończącym się okresem obowiązywania umowy w zakresie wykonywania czynności Autoryzowanego Doradcy przez Rubicon Partners Corporate Finance S.A. na rzecz Spółki, umowa została wydłużona do 30 listopada 2017 r., poprzez zawarcie w dniu 31 maja 2017 r. aneksu, który obowiązywać będzie od dnia 1 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley

Prezes Zarządu

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A.

Nr 17/2017, 25.05.2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 25 maja 2017 roku

Nr 16/2017, 25.05.2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A.

Numer raportu: 17/2017, Data publikacji: 25 maja 2017
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku otrzymał od Pana Andrzeja Ziemińskiego Członka Rady Nadzorczej Spółki, rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 25 maja 2017 roku.

Jednocześnie, w dniu 25 maja 2017 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Emitenta Panią Ewę Podgórską.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorys przekazany przez Panię Ewę Podgórską.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley

Prezes Zarządu

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 25 maja 2017 roku

Numer raportu: 16/2017, Data publikacji: 25 maja 2017

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2017 roku w Warszawie.

Zarząd Spółki informuje również, że w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów oraz nie ma uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów zaplanowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Martin Oxley

Prezes Zarządu

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2017

Nr 15/2017, 25.05.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 14/2017, 28.04.2017

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2017

Numer raportu: 15/2017, Data publikacji: 25 maj 2017
 

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 14/2017, Data publikacji: 28 kwietnia 2017
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 25 maja 2017 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz  zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
  2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich Akcji Serii A i B, pod warunkiem spełnienia wymogów dopuszczenia na rynek regulowany GPW, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych ze złożeniem do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu.
  3. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt  1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect ''


Martin Oxley
Prezes Zarządu

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nr 13/2017, 19.04.2017

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Nr 12/2017, 05.04.2017

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Numer raportu: 13/2017, Data publikacji: 19 kwietnia 2017
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w załączeniu przekazuje tekst jednolity statutu Spółki ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

Treść ww. tekstu jednolitego statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Numer raportu: 12/2017, Data publikacji: 5 kwietnia 2017
 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 16 w sprawie zmiany statutu Spółki. Zgodnie z jej treścią zmianie uległy następujące zapisy.


W § 3 ust. 1 dodany zostaje pkt. 69) w następującym brzmieniu:

„69) działalność rachunkowo – księgowa z wyłączeniem doradztwa podatkowego (PKD 69.20.Z).”

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego ww. zmiany.


Uchwała w przedmiocie zmiany statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisu do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2016

Nr 11/2017, 05.04.2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 5 kwietnia 2017 roku

Nr 10/2017, 05.04.2017

Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2016

Numer raportu: 11/2017, Data publikacji: 5 kwietnia 2017
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę ws. podziału zysku za rok obrotowy 2016, postanawiając jednocześnie o przeznaczeniu części ww. zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. 


Do wypłaty dywidendy, w łącznej wysokości 5.100.000 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych), uprawnionych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B Spółki. Prawo do wypłaty ww. dywidendy, uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 12 kwietnia 2017 roku. Wypłata dywidendy w łącznej wysokości 5.100.000 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych), czyli 0,51 zł (pięćdziesiąt jeden groszy) brutto zł na jedną akcję Spółki nastąpi w dniu 27 kwietnia 2017 roku.


Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje Emitenta serii A i B za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 5 kwietnia 2017 roku

Numer raportu: 10/2017, Data publikacji: 5 kwietnia 2017
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 kwietnia 2017 roku w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia pkt.6 f) porządku obrad, tj. nie dokonało zmian w składzie rady Nadzorczej Emitenta.

Zarząd Spółki informuje również, że w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów oraz nie ma uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Roczny skonsolidowany raport za 2016 rok

Nr 9/2017, 21.03.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 8/2017, 08.03.2017

Roczny skonsolidowany raport za 2016 rok

Numer raportu: 9/2017, Data publikacji: 21 marca 2017
 

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport skonsolidowany za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.

Załączniki:

1. Roczny raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.

3. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej GEU S.A.  za rok 2016.

4. Opinia i Raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 8/2017, Data publikacji: 8 marca 2017
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 5 kwietnia 2017 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 3. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 4. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
 5. zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany,
 6. zmian w składzie rady nadzorczej.
 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt  1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect ''

Martin Oxley
Prezes Zarządu

Powołanie Członka Zarządu Grupy Exorigo-Upos S.A.

Nr 7/2017, 07.03.2017

Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016

Nr 6/2017, 3.03.2017

Powołanie Członka Zarządu Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 7/2017, Data publikacji: 7 marca 2017

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Emitenta Panią Agnieszkę Gajewską i powierzyła jej funkcję Członka Zarządu.

Zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorys przekazany przez Panią Agnieszkę Gajewską.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley                                                                                                  

Prezes Zarządu

Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016

Numer raportu: 6/2017, Data publikacji: 3 marca 2017
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje o wystąpieniu w dniu 3 marca 2016 roku do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

Zgodnie z ww. wnioskiem, Zarząd Emitenta proponuje podział zysku za rok obrotowy 2016 w kwocie 5.621.394,50 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) w następujący sposób:

 1. Kwotę 5.100.000 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;     
 2. Kwotę 521.394,50 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy, do którego tworzenia Spółka jest zobowiązana na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Ostateczny sposób podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2016, uzależniony jest od opinii Rady Nadzorczej i ostatecznie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt.11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Martin Oxley                                                                       

Prezes Zarządu

Roczny jednostkowy raport za 2016 rok

Nr 5/2017, 3.03.2017

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2016

Nr 4/2017, 28.02.2017

Roczny jednostkowy raport za 2016 rok

Numer raportu: 5/2017, Data publikacji: 3 marca 2017
 

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2016 rok.

Zgodnie z raportem EBI nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, raport roczny skonsolidowany zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2017 roku.

Załączniki:

 1. Roczny raport jednostkowy GEU S.A. za 2016 rok
 2. Sprawozdanie finansowe GEU S.A. za 2016 rok
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku
 4. Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok

Podstawa prawna: § 5 pkt 6.1 - 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2016

Numer raportu: 4/2017, Data publikacji: 28 lutego 2017


Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego Emitenta za rok obrotowy 2016.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku), pierwotny termin publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2016 wyznaczony był na dzień 21 marca 2017 roku.

Nowy termin publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2016 rok został ustalony na dzień 3 marca 2017 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Nr 03/2017, 31.01.2017

Powołanie Członka Zarządu Grupy Exorigo – Upos S.A.

Nr 2/2017, 9.01.2017

Daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Numer raportu: 3/2017, Data publikacji: 31 stycznia 2017
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2017 roku będą publikowane w następujących terminach:
 

Raporty roczne:

 1. Raport roczny jednostkowy za rok 2016 – w dniu 21 marca 2017 roku;
 2. Raport roczny skonsolidowany za rok 2016 - w dniu 21 marca 2017 roku.

Raporty kwartalne:

 1. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2017 roku - w dniu 12 maja 2017 roku;
 2. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2017 roku - w dniu 14 sierpnia 2017 roku;
 3. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2017 roku - w dniu 14 listopada 2017 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie §6 pkt. 10a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", w związku z przyjętym terminem publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2016 rok, Emitent nie będzie publikował raportu jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2016 roku.  

Ewentualna zmiana terminów przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley

Prezes Zarządu

Powołanie Członka Zarządu Grupy Exorigo – Upos S.A.

Numer raportu: 2/2017, Data publikacji: 9 stycznia 2017

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Emitenta Pana Mariusza Nowaka i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorys przekazany przez Pana Mariusza Nowaka.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley                                                                                                   

Prezes Zarządu                                               

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu emitenta

Nr 1/2017, 02.01.2017

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu emitenta

Numer raportu: 1/2017, Data publikacji: 2 stycznia 2017
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z objęciem z dniem 2 stycznia 2017 roku, funkcji Prezesa Zarządu Exorigo – Upos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółki zależnej Emitenta, Pan Paweł Dudziuk złożył w dniu 2 stycznia 2017 roku rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Exorigo – Upos S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Nr 7/2017, 25.05.2017

Podjęcie przez spółkę zależną Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2016

Nr 6/2017, 12.05.2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Numer raportu: 7/2017, Data publikacji: 25 maja 2017

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 maja 2017 roku:

 1. Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 8.821.808, co stanowiło 97,06% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 maja 2017 r. oraz stanowi 88,22%  w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 maja 2017 roku reprezentowanych było łącznie 9.089.015 akcji zwykłych na okaziciela z ogólnej  liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie 9.089.015  głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 90,89% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.

Martin Oxley

Prezes Zarządu

Podjęcie przez spółkę zależną Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2016

Nr raportu: 6/2017, Data publikacji: 12 maja 2017

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia, że w dniu 12 maja 2017 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Exorigo-Upos sp. z o.o. (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

Zgodnie z treścią ww. uchwały, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla jedynego Wspólnika kwotę w wysokości 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych). Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi w terminie do dnia 20 maja 2017 r.


Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 5/2017, 28.04.2017

Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

Nr 4/2017, 12.04.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 5/2017, Data publikacji: 28 kwietnia 2017
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 25 maja 2017 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz  zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
  2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich Akcji Serii A i B, pod warunkiem spełnienia wymogów dopuszczenia na rynek regulowany GPW, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych ze złożeniem do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu.
  3. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna: Inne zdarzenia


Martin Oxley
Prezes Zarządu

Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

Numer raportu: 4/2017, Data publikacji: 12 kwietnia 2017
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku Emitent otrzymał zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.


Podstawa prawna                                                                            

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Nr 3/2017, 12.04.2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Nr 2/2017, 05.04.2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Numer raportu: 3/2017, Data publikacji: 12 kwietnia 2017
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 12 kwietnia 2017 roku od akcjonariusza Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), w wyniku transakcji pakietowych przeprowadzonych w dniu 11 kwietnia 2017 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zmianie uległa ogólna liczba akcji Emitenta posiadanych przez Akcjonariusza.  

Przed przeprowadzeniem ww. transakcji Akcjonariusz posiadał 667.207 (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) akcji Emitenta reprezentujących 6,67% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 667.207 (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowiło 6,67% ogólnej liczby głosów;

Po rozliczeniu ww. transakcji, Akcjonariusz posiada łącznie 267.207 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) akcji Emitenta reprezentujących 2,67% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 267.207 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowi 2,67% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, na dzień jego przekazania nie ma podmiotów zależnych od Akcjonariusza posiadających akcji Emitenta. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c)

Akcjonariusz poinformował również ze nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.


Podstawa prawna:

Art. 70 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Numer raportu: 2/2017, Data publikacji: 5 kwietnia 2017
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2017 roku:

 1. Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 8.821.808, co stanowiło 92,97% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 kwietnia 2017 r. oraz stanowi 88,22%  w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 2. Impera Capital S.A. - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 667.207, co stanowiło 7,03% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 kwietnia 2017 r. oraz stanowi 6,67%  w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 kwietnia 2017 roku reprezentowanych było łącznie 9.489.015 akcji zwykłych na okaziciela z ogólnej  liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie 9.489.015  głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 94,89% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 1/2017, 08.03.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 1/2017, Data publikacji: 8 marca 2017
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 5 kwietnia 2017 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 3. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 4. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
 5. zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany,
 6. zmian w składzie rady nadzorczej.
 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Martin Oxley
Prezes Zarządu

Raporty 2016

Podpisanie przez emitenta umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Nr 21/2016, 28.12.2016

Zmiany w składzie Zarządu Grupy Exorigo-Upos S.A.

Nr 20/2016, 08.12.2016,

Podpisanie przez emitenta umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Numer raportu: 21/2016, Data publikacji: 28 grudnia 2016,
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2016 roku podpisał z biegłym rewidentem - BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12 - podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355, umowę, której przedmiotem jest badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 20/2016, Data publikacji: 08 grudnia 2016,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Emitenta Pana Martina Oxley’a i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza powierzyła dotychczasowemu Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Dudziukowi – funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Exorigo - Upos S.A.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorysy przekazane przez Członków Zarządu Spółki.
 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo-Upos S.A.

Nr 19/2016, 08.12.2016,

Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Nr 18/2016, 01.12.2016,

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 19/2016, Data publikacji: 08 grudnia 2016,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2016 roku, „Uprawniony Akcjonariusz” (§9 ust. 1 statutu Spółki) - Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), działając na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z §17 ust. 3 statutu Spółki, dokonał zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Z dniem 8 grudnia 2016 roku, z Rady Nadzorczej Emitenta został odwołany Pan Martin Oxley. Jednocześnie, do Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Erhard Gasda.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorys przekazany przez Pana Erharda Gasda.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 18/2016, Data publikacji: 01 grudnia 2016,
 

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z kończącym się okresem obowiązywania umowy w zakresie wykonywania czynności Autoryzowanego Doradcy przez Rubicon Partners Corporate Finance S.A. na rzecz Spółki, umowa została wydłużona do 31 maja 2017 r., poprzez zawarcie w dniu 30 listopada 2016 r. aneksu, który obowiązywać będzie od dnia 1 grudnia 2016 r.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2016

Nr 17/2016, 14.11.2016,

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2016

Nr 16/2016, 15.08.2016

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2016

Numer raportu: 17/2016, Data publikacji: 14 listopad 2016,
 

Zarząd Grupy Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2016

Numer raportu: 16/2016, Data publikacji: 15 sierpień 2016,

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo-Upos S.A.

Nr 15/2016, 14.06.2016,

Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015.

Nr 14/2016, 14.06.2016,

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 15/2016, Data publikacji: 14 czerwca 2016,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z Rady Nadzorczej Spółki Pana Norberta Biedrzyckiego.

Jednocześnie, do Rady Nadzorczej Emitenta został powołany:

1. Pan Andrzej Ziemiński

na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

oraz

2. Pan Marcin Sadlej

na podstawie oświadczenia „Uprawnionego Akcjonariusza” (§9 ust. 1 statutu Spółki) - Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) zgodnie z §17 ust. 3 statutu Spółki.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorysy przekazane przez ww. Członków Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015.

Numer raportu: 14/2016, Data publikacji: 14 czerwca 2016,

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę ws. podziału zysku za rok obrotowy 2015, postanawiając jednocześnie o przeznaczeniu części ww. zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.  


Do wypłaty dywidendy, w łącznej wysokości 7.900.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych), uprawnionych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B Spółki. Prawo do wypłaty ww. dywidendy, uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 21 czerwca 2015 roku. Wypłata dywidendy w łącznej wysokości 7.900.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych), czyli 0,79 zł (siedemdziesiąt siedem groszy) na jedną akcję nastąpi 5 lipca 2016 roku.


Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje Emitenta serii A i B za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Nr 12/2016, 18.05.2016,

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 14 czerwca 2016 roku

Nr 13/2016, 14.06.2016,

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Numer raportu: 12/2016, Data publikacji: 18 maj 2016,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 18 maja 2016 roku otrzymał od Pana Jana Woźniaka – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 13 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt  11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect ''

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 14 czerwca 2016 roku

Numer raportu: 13/2016, Data publikacji: 14 czerwca 2016,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2016 roku w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2016

Nr 11/2016, 16.05.2016,

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 10/2016, 16.05.2016

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2016

Numer raportu: 11/2016, Data publikacji: 16 maj 2016,
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 16 maja 2016 roku- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2016 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt  1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect ''


Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’)

Nr 9/2016, 29.04.2016,

Podjęcie przez spółkę zależną Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015

Nr 8/2016, 25.04.2016

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’)

Numer raportu: 9/2016, Data publikacji: 29 kwiecień 2016,
 

Roczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’)

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (”GEU S.A.”) przekazuje w załącznikach roczny skonsolidowany raport za 2015 rok. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok.

Załączniki:
1. Roczny raport skonsolidowany za 2015 rok GK GEU S.A.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 GK GEU S.A.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 GK GEU S.A.
3. Opinia i raport do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok GK GEU S.A.

Prezes Zarządu

Paweł Dudziuk

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podjęcie przez spółkę zależną Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015

Numer raportu: 8/2016, Data publikacji: 25 kwiecień 2016,
 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2016 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Exorigo-Upos sp. z o.o. (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłacie dywidendy z kwot zgromadzonych na  utworzonych z zysku kapitałach rezerwowych.

Zgodnie z treścią ww. uchwały, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło kwotę zysku netto za rok obrotowy 2015 r. w wysokości 6.189.392,67 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 67/100) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla jedynego Wspólnika. Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

Ponadto Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło, z kwoty zgromadzonej na funduszu celowym – kapitale rezerwowym utworzonym na podstawie uchwały nr 2 Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 czerwca 2015 r. w celu wypłaty dywidendy z zysków lat poprzednich, przeznaczyć do wypłaty dla jedynego wspólnika – Grupy Exorigo - Upos S.A. kwotę 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych), przy czym zaliczyć na poczet tej wypłaty, kwotę wypłaconej ww. wspólnikowi w 2015 r. zaliczki w wysokości 9.000.000,00,- zł (dziewięć milionów złotych).

Podstawa Prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015

Nr 7/2016, 13.04.2016,

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015

Nr 6/2016,  01.04.2016,

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015

Numer raportu: 7/2016, Data publikacji: 13 kwietnia 2016,

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku,  Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego Emitenta za rok obrotowy 2015.

Nowy termin publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015, pierwotnie wyznaczony na dzień 5 kwietnia 2016 roku, a następnie 15 kwietnia 2016 roku, został zaktualizowany i ustalony na dzień 29 kwietnia 2016 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015

Numer raportu 6/2016, Data publikacji: 1 kwietnia 2016 roku


Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego Emitenta za rok obrotowy 2015.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku), pierwotny termin publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015, wyznaczony był na dzień 5 kwietnia 2016 roku.

Nowy termin publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2015 rok został ustalony na dzień 15 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ewentualnego wykorzystania funduszu dywidendowego

Nr 5/2016, 11.03.2016,

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2015 rok

Nr 4/2016, 11.03.2016,

Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ewentualnego wykorzystania funduszu dywidendowego

Numer raportu: 5/2016, Data publikacji: 11 marzec 2016,
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje o wystąpieniu w dniu 11 marca 2016 roku do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.

Zgodnie z ww. wnioskiem, Zarząd Emitenta proponuje następujący podział zysku za rok obrotowy 2015 w kwocie 8.559.758,79 zł:

 1. Kwotę 684.780,71 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy, do którego tworzenia Spółka  jest zobowiązana na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych.

2.  W stosunku do pozostałej kwoty zysku netto, tj. 7.874.978,08 złotych Zarząd proponuje:

a)  Przekazanie tej kwoty w całości lub części na kapitał rezerwowy – fundusz inwestycyjny, z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności inwestycyjnej Spółki, w szczególności na nabywanie akcji lub udziałów w podmiotach trzecich, zakup środków trwałych, w tym nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych lub

b)  Przekazanie tej kwoty w całości lub części na kapitał rezerwowy - fundusz dywidendowy, utworzony uchwałą ZWZ Grupy Exorigo – Upos S.A. z dnia 28.04.2014 r. lub;

c)  Przekazanie tej kwoty w całości lub części na dywidendę dla akcjonariuszy, przy czym w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji w przedmiocie wypłaty dywidendy kwota przeznaczona na wypłatę może zostać powiększona o kwotę 75.021,91 złotych, zgromadzoną na kapitale rezerwowym - funduszu dywidendowym, utworzony uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A. z dnia 28.04.2014 roku;

Ostateczny sposób podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2015, uzależniony jest od opinii Rady Nadzorczej i ostatecznie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt.11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk                                                                    

Prezes Zarządu

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2015 rok

Numer raportu: 4/2016, Data publikacji: 11 marzec 2016,
 

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2015 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2015 rok.

Zgodnie z raportem EBI nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku raport roczny skonsolidowany zostanie opublikowany 05 kwietnia 2016 roku.

Załączniki:
1. Roczny raport jednostkowy GEU S.A. za 2015 rok
2. Sprawozdanie finansowe GEU S.A. za 2015 rok
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku
4. Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok

Podstawa prawna: § 5 ust. pkt 6.1 - 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu

Paweł Dudziuk

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2015

Nr 3/2016, 02.03.2016,

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2015

Nr 2/2016, 15.02.2016,

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2015

Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 2 marca 2016 roku

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego Emitenta za rok obrotowy 2015.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku), pierwotny termin publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2015 wyznaczony był na dzień 4 marca 2016 roku.

Nowy termin publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2015 rok został ustalony na dzień 11 marca 2016 r.


Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2015

Numer raportu: 2/2016 , Data publikacji: 15 luty 2016,
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Nr 1/2016, 29.01.2016,

Daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku – Daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2016 roku będą publikowane w następujących terminach:
 

Raporty roczne:

 1. Raport roczny jednostkowy za rok 2015 – w dniu 04 marca 2016 roku;
 2. Raport roczny skonsolidowany za rok 2015 - w dniu 05 kwietnia 2016 roku.

Raporty kwartalne:

 1. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku - w dniu 15 lutego 2016 roku;
 2. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2016 roku - w dniu 16 maja 2016 roku;
 3. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2016 roku - w dniu 15 sierpnia 2016 roku;
 4. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2016 roku - w dniu 14 listopada 2016 roku.

Ewentualna zmiana terminów przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2016

Nr 2/2016, 14.06.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 1/2016, 16.05.2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2016

Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2016 roku:

 1. Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 8.821.808, co stanowiło 92,97% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2016 r. oraz stanowi 88,22%  w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

 2. Impera Capital S.A. - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 667.212, co stanowiło 7,03% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2016 r. oraz stanowi 6,67%  w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2016 roku reprezentowanych było łącznie 9.489.020 akcji zwykłych na okaziciela z ogólnej  liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie 9.489.020  głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 94,89% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.


Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 16 maja 2016 roku- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2016 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.


Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Raporty 2015

Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015

Nr 26/2015, 28.12.2015,

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2015

Nr 24/2015, 14.08.2015, 17:54

Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015

Raport bieżący nr 26/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku – Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015.

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia, że zgodnie z informacją otrzymaną od Exorigo-Upos sp. z o.o. (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka”), w dniu 28 grudnia 2015 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o wypłacie na rzecz jedynego wspólnika (Emitenta) zaliczki na poczet na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 w kwocie 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) brutto.

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku. 

Podstawa Prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2015

Numer raportu: 24/2015, Data publikacji: 14 sierpień 2015, 17:54
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2015 nr 25/2015

Nr 25/2015, 16.11.2015,

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

Nr 23/2015, 30.06.2015, 16:50

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2015 nr 25/2015

Numer raportu: 25/2015, Data publikacji: 16 listopad 2015
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

Numer raportu: 23/2015, Data publikacji: 30 czerwiec 2015, 16:50
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

Nr 22/2015, 09.06.2015, 17:52

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 21/2015, 03.06.2015, 17:43

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

Numer raportu: 22/2015, Data publikacji: 09 czerwiec 2015, 17:52
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) w zw. z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2015 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) – posiadającego 667.212 akcji Spółki, stanowiących 6,67 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r., na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa (dalej jako: „NWZ”).

Akcjonariusz zażądał dodania, po dotychczasowym punkcie 6) opublikowanego porządku obrad NWZ, punktu 7 – Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 
Wobec powyższego planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym zmianie ulega treść opublikowanych uprzednio w dniu 3 czerwca 2015 roku załączników:

 1. Projekty uchwał NWZ GEU S.A. 30.06.2015 – uzupełnione.
 2. Formularz pełnomocnictwa i instrukcja wykonywania prawa głosu NWZ GEU S.A. 30.06.2015 - uzupełnione

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4) i pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 21/2015, Data publikacji: 03 czerwiec 2015, 17:43
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2015 roku o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt  1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect''
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Roczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’)

Nr 20/2015, 03.06.2015, 17:38

Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Nr 19/2015, 01.06.2015, 17:19

Roczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’)

Numer raportu: 20/2015, Data publikacji: 03 czerwiec 2015, 17:38
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (”GEU S.A.”) przekazuje w załącznikach roczny skonsolidowany raport za 2014 rok. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok.

Załączniki:

 1. Roczny raport skonsolidowany za 2014 rok GK GEU S.A.
 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu za 2014 GK GEU S.A.
 3. Opinia i raport do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok GK GEU S.A.
   

Prezes Zarządu 
Paweł Dudziuk
 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 19/2015, Data publikacji: 01 czerwiec 2015, 17:19
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka"), informuje, iż w związku z kończącym się okresem obowiązywania umowy w zakresie wykonywania czynności Autoryzowanego Doradcy przez Rubicon Partners Corporate Finance S.A. na rzecz Spółki, ww. umowa została wydłużona poprzez zawarcie w dniu dzisiejszym aneksu, który obowiązywać będzie od dnia 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2015

Nr 18/2015, 15.05.2015, 18:15

Powołanie Prezesa Zarządu Grupy Exorigo – Upos S.A. na nową kadencję

Nr 17/2015, 12.05.2015, 16:36

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2015

Numer raportu: 18/2015, Data publikacji: 15 maj 2015, 18:15
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Powołanie Prezesa Zarządu Grupy Exorigo – Upos S.A. na nową kadencję

Numer raportu: 17/2015, Data publikacji: 12 maj 2015, 16:36
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dniu 12 maja 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki powołała na nową kadencję dotychczasowego Prezesa Zarządu – Pana Pawła Dudziuka.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Pawła Dudziuka. 
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Powołanie członków Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A. na nową kadencję

Nr 16/2015, 12.05.2015, 16:28

Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2014

Nr 15/2015, 12.05.2015, 16:27

Powołanie członków Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A. na nową kadencję

Numer raportu: 16/2015, Data publikacji: 12 maj 2015, 16:28
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 12 maja 2015 roku na nową II kadencję powołana została Rada Nadzorcza Emitenta w następującym składzie:

 1. Pan Andrzej Dudziuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 2. Pan Jan Woźniak;
 3. Pan Martin Oxley

powołani oświadczeniem „Uprawnionego Akcjonariusza” (§9 ust. 1 statutu Spółki) - Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) zgodnie z §17 ust. 3 statutu Spółki.

 1. Pan Piotr Karmelita
 2. Pan Norbert Biedrzycki

powołani na mocy uchwał ZWZ Emitenta.
Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorysy przekazane przez ww. Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2014

Numer raportu: 15/2015, Data publikacji: 12 maj 2015, 16:27
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 12 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę ws. podziału zysku za rok obrotowy 2014, postanawiając jednocześnie o przeznaczeniu części ww. zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Do wypłaty dywidendy, w łącznej wysokości 7.700.000,00 zł (siedem milionów siedemset tysięcy złotych), uprawnionych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B Spółki. Prawo do wypłaty ww. dywidendy, uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 19 maja 2015 roku. Wypłata dywidendy w łącznej wysokości 7.700.000,00 zł (siedem milionów siedemset tysięcy złotych), czyli 0,77 zł (siedemdziesiąt siedem groszy) na jedną akcję nastąpi 2 czerwca 2015 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje Emitenta serii A i B za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 
Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 12 maja 2015 roku

Nr 14/2015, 12.05.2015, 16:16

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 13/2015, 15.04.2015, 19:40

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 12 maja 2015 roku

Numer raportu: 14/2015, Data publikacji: 12 maj 2015, 16:16
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 maja 2015 roku w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 13/2015, Data publikacji: 15 kwiecień 2015, 19:40
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 12 maja 2015 roku o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt  1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ‚’Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect’

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 r.

Nr 12/2015, 15.04.2015, 19:34

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 11/2015, 25.03.2015, 18:15

Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 r.

Numer raportu: 12/2015, Data publikacji: 15 kwiecień 2015, 19:34
 

Zarząd Grupy Exorigo-Upos S.A. („Spółka”) informuje, że podjął decyzję o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki, zwołanego raportem bieżącym nr 11/2015 z dnia 25 marca 2015 roku na 21 kwietnia 2015 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki. Przyczyną odwołania ZWZ jest powzięta wątpliwość formalna związana z jego skutecznym zwołaniem.

Zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych: „Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”. Akcje Spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotu („ASO”) na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”). Raportem bieżącym nr 11/2015 z 25 marca 2015 r. Spółka zwołała ZWZ na 21 kwietnia 2015 r. na godz. 10.00, przekazując w tym raporcie wymagane prawem informacje, ogłoszenia i projekty uchwał. Przekazanie ogłoszenia nastąpiło za pośrednictwem udostępnianego i administrowanego przez GPW systemu - Elektronicznej Bazy Informacji („EBI”). Jednocześnie, w tym samym dniu ogłoszenie o ZWZ oraz wymagane prawem informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem EBI udostępnione do publicznej wiadomości m.in. przez Polską Agencję Prasową S.A. (posiadającej status „agencji informacyjnej” w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

U podstaw decyzji Zarządu o odwołaniu walnego zgromadzenia leży okoliczność, że zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Spółki na 21 kwietnia 2015 r. nie zostało jednocześnie przekazane za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) – systemu administrowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). W ocenie Zarządu przekazanie informacji za pomocą systemu EBI, przy jednoczesnym opublikowaniu ogłoszenia na stronach internetowych spółki oraz jego publikacji przez agencję informacyjną realizuje wymóg określony w art. 4021 § 1 KSH. Tym niemniej - z uwagi na praktykę rynkową, polegającą na przekazywaniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia również z wykorzystaniem systemu ESPI, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości prawnych, Zarząd Spółki podjął decyzję o odwołaniu ZWZ zwołanego na 21 kwietnia 2015 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że podjął decyzję o zwołaniu ZWZ z tożsamym porządkiem obrad jak porządek obrad odwołanego ZWZ. Zarówno porządek obrad ZWZ jak i treść proponowanych uchwał nie ulegają zmianie, za wyjątkiem modyfikacji terminów określonych w projekcie uchwały w sprawie podziału zysku. Ogłoszenie o nowym terminie ZWZ i wymagane informacje w tej sprawie zostaną przekazane w kolejnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ‚’Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect’

Paweł Dudziuk 
Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 11/2015, Data publikacji: 25 marzec 2015, 18:15
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 21 kwietnia 2015 roku o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt  1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect ''

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. na rynku NewConnect

Nr 10/2015, 12.03.2015, 16:37

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. na rynku NewConnect

Nr 9/2015, 06.03.2015, 15:23

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. na rynku NewConnect

Numer raportu: 10/2015, Data publikacji: 12 marzec 2015, 16:37
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 11 marca 2015 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę Nr 231/2015 w sprawie określenia 16 marca 2015 roku, jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, 9.002.214 (dziewięciu milionów dwóch tysięcy dwustu czternastu) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGEXUP00013.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. na rynku NewConnect

Numer raportu: 9/2015, Data publikacji: 06 marzec 2015, 15:23
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 06 marca 2015 roku został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja.
Spółka wnioskuje o wyznaczenie pierwszego dnia notowań na dzień 16 marca 2015 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2014

Nr 7/2015, 16.02.2015, 18:26

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A Grupy Exorigo-Upos S.A.

Nr 8/2015, 06.03.2015, 15:20

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2014

Numer raportu: 7/2015, Data publikacji: 16 luty 2015, 18:26
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 8/2015, Data publikacji: 06 marzec 2015, 15:20
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 05 marca 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 215/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk 
Prezes Zarządu

Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wykorzystania funduszu dywidendowego

Nr 6/2015, 11.02.2015, 18:19

Roczny jednostkowy raport Grupa Exorigo-Upos S.A. za 2014 rok

Nr 5/2015, 11.02.2015, 18:11

Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wykorzystania funduszu dywidendowego

Numer raportu: 6/2015, Data publikacji: 11 luty 2015, 18:19
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje o wystąpieniu w dniu 11 lutego 2015 roku do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

Zgodnie z ww. wnioskiem, Zarząd Emitenta proponuje następujący podział zysku za rok obrotowy 2014 w kwocie 7.485.205,44 zł:

 • kwotę 6.886.389,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
 • kwotę 598.816,44 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy, do którego tworzenia Spółka jest zobowiązana na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych;

Dodatkowo, Zarząd proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 813.611,00 złotych stanowiącą kapitał rezerwowy - fundusz dywidendowy, utworzony uchwałą ZWZ Grupy Exorigo – Upos S.A. z dnia 28.04.2014 roku.

Ww. wniosek nie jest równoznaczny ze złożeniem przez Emitenta deklaracji wypłaty dywidendy, która uzależniona jest od opinii Rady Nadzorczej i ostatecznie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Podstawa prawna:
§6 ust. 2 pkt.11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Roczny jednostkowy raport Grupa Exorigo-Upos S.A. za 2014 rok

Numer raportu: 5/2015, Data publikacji: 11 luty 2015, 18:11
 

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. ("GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2014 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2014 rok.

Zgodnie z raportem EBI nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku raport roczny skonsolidowany zostanie opublikowany 3 czerwca 2015 roku.

Zgodnie z raportem EBI nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, 16 lutego 2015 roku zostanie opublikowany skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku zawierający:

 • skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta,
 • skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oparte o zbadane sprawozdanie finansowe Emitenta oraz jeszcze nie zbadane sprawozdanie finansowe spółki zależnej, Exorigo-Upos sp. z o.o.

Załączniki:

 1. Roczny raport jednostkowy GEU S.A. za 2014 rok
 2. Sprawozdanie finansowe GEU S.A. za 2014 rok
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 roku
 4. Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok

Podstawa prawna: § 5 ust. pkt 6.1 - 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2014

Nr 4/2015, 09.02.2015, 17:33

Daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Nr 3/2015, 30.01.2015, 16:17

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2014

Numer raportu: 4/2015, Data publikacji: 09 luty 2015, 17:33
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego Emitenta za rok obrotowy 2014.
Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku), pierwotny termin publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2014 wyznaczony był na dzień 27 lutego 2015 roku. 
Nowy termin publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2014 rok został ustalony na dzień 11 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: 
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Numer raportu: 3/2015, Data publikacji: 30 styczeń 2015, 16:17
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2015 roku będą publikowane w następujących terminach:

Raporty roczne:

 1. Raport roczny jednostkowy za rok 2014 – w dniu 27 lutego 2015 roku;
 2. Raport roczny skonsolidowany za rok 2014 - w dniu 03 czerwca 2015 roku.

Raporty kwartalne:

 1. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2014 roku - w dniu 16 lutego 2015 roku;
 2. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2015 roku - w dniu 15 maja 2015 roku;
 3. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015 roku - w dniu 14 sierpnia 2015 roku;
 4. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2015 roku - w dniu 16 listopada 2015 roku.

Ewentualna zmiana terminów przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect

Nr 2/2015, 27.01.2015, 16:15

Rejestracja akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Nr 1/2015, 14.01.2015, 12:23

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect

Numer raportu: 2/2015, Data publikacji: 27 styczeń 2015, 16:15
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 27 stycznia 2015 roku został złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Rejestracja akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Numer raportu: 1/2015 , Data publikacji: 14 styczeń 2015, 12:23
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 13 stycznia 2015 r. otrzymał informację, że Uchwałą nr 18/15 z dnia 13.01.2015 r., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił:

 1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 3a i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki GRUPA EXORIGO - UPOS S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki GRUPA EXORIGO – UPOS S.A. o wartości nominalnej 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda, oraz nadać im kod PLGEXUP00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu, w którym notowane są inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLGEXUP00013, decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wyznaczenie pierwszego dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki organizującej ten system, jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie.

 3. Informacja o zarejestrowaniu akcji, o których mowa w § 1 ust. 1, pod kodem PLGEXUP00013 będzie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

Powyższa Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015

Nr 08/2015, 30.06.2015, 16:53

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015

Nr 07/2015, 09.06.2015, 17:59

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015

Numer raportu: 08/2015, Data publikacji: 30 czerwiec 2015, 16:53
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku:

 1. Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 8.821.808, co stanowiło 92,97% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2015 r. oraz stanowi 88,22% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

 2. Impera Capital S.A. - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 667.212, co stanowiło 7,03% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2015 r. oraz stanowi 6,67% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku reprezentowanych było łącznie 9.489.020 akcji z ogólnej liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie 9.489.020 głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 94,89% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015

Numer raportu: 07/2015, Data publikacji: 09 czerwiec 2015, 17:59
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) w zw. z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2015 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) – posiadającego 667.212 akcji Spółki, stanowiących 6,67 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r., na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa (dalej jako: „NWZ”).

Akcjonariusz zażądał dodania, po dotychczasowym punkcie 6) opublikowanego porządku obrad NWZ, punktu 7 – Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym zmianie ulega treść opublikowanych uprzednio w dniu 3 czerwca 2015 roku załączników:

 1. Projekty uchwał NWZ GEU S.A. 30.06.2015 – uzupełnione.
 2. Formularz pełnomocnictwa i instrukcja wykonywania prawa głosu NWZ GEU S.A. 30.06.2015 - uzupełnione

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Paweł Dudziuk 
Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 06/2015, 03.06.2015, 17:47

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 05/2015, 12.05.2015, 16:33

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 6/2015, Data publikacji: 03 czerwiec 2015, 17:47
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2015 roku o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 5/2015, Data publikacji: 12 maj 2015, 16:33
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 maja 2015 roku:

 1. Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 8.821.808, co stanowiło 92,97% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12.05.2015 r. oraz stanowi 88,22%  w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 2. Impera Capital S.A. - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 667.212, co stanowiło 7,03% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12.05.2015 r. oraz stanowi 6,67%  w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 maja 2015 roku reprezentowanych było łącznie 9.489.020 akcji z ogólnej  liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie 9.489.020  głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 94,89% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Nr 04/2015, 22.04.2015, 12:56

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Nr 03/2015, 22.04.2015, 12:53

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Numer raportu: 4/2015, Data publikacji: 22 kwiecień 2015, 12:56
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 16 kwietnia 2015 roku od akcjonariusza Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) („Jonitaco”), w wyniku transakcji przeprowadzonej w dniu 13 kwietnia 2015 roku poza rynkiem alternatywnego systemu obrotu, zmianie uległa ogólna liczba akcji Emitenta posiadanych przez Jonitaco.

W wyniku ww. transakcji Jonitaco nabyło 186.333 akcje na okaziciela Emitenta, reprezentujących 1,86% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 186.333 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowi 1,86% ogólnej liczby głosów.

Przed przeprowadzeniem ww. transakcji Jonitaco posiadało bezpośrednio 8.635.475 akcji Emitenta reprezentujących 86,35% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 8.635.475 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowiło 86,35% ogólnej liczby głosów;

Po rozliczeniu ww. transakcji, Jonitaco posiada bezpośrednio 8.821.808 akcji Emitenta reprezentujących 88,22% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 8.821.808 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowi 88,22% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, podmioty zależne od Jonitaco nie posiadają akcji Emitenta. Jonitaco nie zawarło również żadnej umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie podmiotowi trzeciemu prawa do wykonywania głosów z akcji Emitenta.

Podstawa prawna: 
Art. 70 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Numer raportu: 3/2015, Data publikacji: 22 kwiecień 2015, 12:53
 

Zarząd spółki Grupy Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadamia, o otrzymaniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Prezesa Zarządu Spółki Pana Pawła Dudziuka informacji, że spółka Jonitaco Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, w której pośrednio posiada ponad 50% udziałów, nabyła w dniu 13 kwietnia 2015 roku 186.333 akcje Spółki.

Akcje zostały nabyte przez Jonitaco Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, w zamian za zwolnienie z długu i przejęcie zobowiązania zapłaty w łącznej wysokości 1.211.307 zł.

Ww. transakcja została przeprowadzona poza rynkiem alternatywnego systemu obrotu, w drodze czynności cywilnoprawnej.

Postawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 02/2015, 15.04.2015, 192:58

Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015

Nr 01/2015, 15.04.2015, 192:55

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 2/2015, Data publikacji: 15 kwiecień 2015, 19:58
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 12 maja 2015 roku o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015

Numer raportu: 1/2015, Data publikacji: 15 kwiecień 2015, 19:55
 

Zarząd Grupy Exorigo-Upos S.A. („Spółka”) informuje, że podjął decyzję o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki, zwołanego raportem bieżącym nr 11/2015 z dnia 25 marca 2015 roku na 21 kwietnia 2015 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki. Przyczyną odwołania ZWZ jest powzięta wątpliwość formalna związana z jego skutecznym zwołaniem.

Zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych: „Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”. Akcje Spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotu („ASO”) na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”). Raportem bieżącym nr 11/2015 z 25 marca 2015 r. Spółka zwołała ZWZ na 21 kwietnia 2015 r. na godz. 10.00, przekazując w tym raporcie wymagane prawem informacje, ogłoszenia i projekty uchwał. Przekazanie ogłoszenia nastąpiło za pośrednictwem udostępnianego i administrowanego przez GPW systemu - Elektronicznej Bazy Informacji („EBI”). Jednocześnie, w tym samym dniu ogłoszenie o ZWZ oraz wymagane prawem informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem EBI udostępnione do publicznej wiadomości m.in. przez Polską Agencję Prasową S.A. (posiadającej status „agencji informacyjnej” w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

U podstaw decyzji Zarządu o odwołaniu walnego zgromadzenia leży okoliczność, że zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Spółki na 21 kwietnia 2015 r. nie zostało jednocześnie przekazane za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) – systemu administrowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). W ocenie Zarządu przekazanie informacji za pomocą systemu EBI, przy jednoczesnym opublikowaniu ogłoszenia na stronach internetowych spółki oraz jego publikacji przez agencję informacyjną realizuje wymóg określony w art. 4021 § 1 KSH. Tym niemniej - z uwagi na praktykę rynkową, polegającą na przekazywaniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia również z wykorzystaniem systemu ESPI, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości prawnych, Zarząd Spółki podjął decyzję o odwołaniu ZWZ zwołanego na 21 kwietnia 2015 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że podjął decyzję o zwołaniu ZWZ z tożsamym porządkiem obrad jak porządek obrad odwołanego ZWZ. Zarówno porządek obrad ZWZ jak i treść proponowanych uchwał nie ulegają zmianie, za wyjątkiem modyfikacji terminów określonych w projekcie uchwały w sprawie podziału zysku. Ogłoszenie o nowym terminie ZWZ i wymagane informacje w tej sprawie zostaną przekazane w kolejnym raporcie bieżącym.
 

Paweł Dudziuk 
Prezes Zarządu

Raporty 2014

Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014

Nr 22/2014, 30.12.2014, 16:37

Złożenie wniosku o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie KDPW

Nr 21/2014, 23.12.2014, 17:22

Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014

Numer raportu: 22/2014 , Data publikacji: 30 grudzień 2014, 16:37
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia, że zgodnie z informacją otrzymaną od Exorigo-Upos sp. z o.o. (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka”), w dniu 30 grudnia 2014 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o wypłacie na rzecz jedynego wspólnika zaliczki na poczet na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014 w kwocie 7.800.000 zł (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych) brutto.
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2015 roku.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Złożenie wniosku o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie KDPW

Numer raportu: 21/2014 , Data publikacji: 23 grudzień 2014, 17:22
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 23 grudnia 2014 r. Spółka złożyła w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wniosek o zarejestrowanie w depozycie prowadzonym przez KDPW 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście) akcji Spółki na okaziciela serii A, o wartości 7,38 zł każda, w celu ich dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2014

Nr 20/2014, 14.11.2014, 17:45

Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki

Nr 19/2014, 12.11.2014, 16:13

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2014

Numer raportu: 20/2014, Data publikacji: 14 listopad 2014, 17:45
 

Dokument do pobrania w załączniku.

Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki

Numer raportu: 19/2014, Data publikacji: 12 listopad 2014, 16:13
 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku oraz raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 2 października 2014 roku otrzymał postanowienie Sądu o zarejestrowaniu zmiany Statutu Emitenta dokonanej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Treść ww. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz tekst jednolity statutu Spółki ustalony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 23 lipca 2014 roku stanowią Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2014

Nr 18/2014, 14.08.2014, 10:16

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nr 17/2014, 23.07.2014, 11:33

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2014

Numer raportu: 18/2014, Data publikacji: 14 sierpień 2014, 10:16
 

Dokument w załączniku.

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Numer raportu: 17/2014, Data publikacji: 23 lipiec 2014, 11:33
 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu przekazuje tekst jednolity statutu Spółki ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 lipca 2014 roku.

Treść ww. tekstu jednolitego statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dnia 30 czerwca 2014 roku uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Nr 16/2014, 30.06.2014, 17:11

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z dnia 30 czerwca 2014

Nr 15/2014, 30.06.2014, 17:07

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dnia 30 czerwca 2014 roku uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Numer raportu: 16/2014, Data publikacji: 30 czerwiec 2014, 17:11
 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4 w sprawie zmiany statutu Spółki. Zgodnie z jej treścią zmianie uległy następujące zapisy.

Dotychczasowy § 4 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki w brzmieniu:

„1) 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 9.002.214, o wartości nominalnej 7,38 złotych (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja."

Otrzymał następujące brzmienie:

„1) 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 9.002.214, o wartości nominalnej 7,38 złotych (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja."

Dotychczasowy § 4 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki i zostaną pokryte przez nich wkładami niepieniężnymi (aportami) w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

Otrzymał następujące brzmienie:

„3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki jako akcje imienne i zostały pokryte przez nich wkładami niepieniężnymi (aportami) w całości przed zarejestrowaniem Spółki."

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego ww. zmiany.

Uchwała w przedmiocie zmiany statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisu do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy.

Treść Uchwały nr 4 w załączeniu.
 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z dnia 30 czerwca 2014

Numer raportu: 15/2014, Data publikacji: 30 czerwiec 2014, 17:07
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od podjęcia żadnej uchwały. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7, 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 14/2014, 04.06.2014, 14:03

GEU S.A. Roczny skonsolidowany raport za rok 2013

Nr 13/2014, 03.06.2014, 14:21

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 14/2014, Data publikacji: 04 czerwiec 2014, 14:03
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2014 roku o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect'
'

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

GEU S.A. Roczny skonsolidowany raport za rok 2013

Numer raportu: 13/2014, Data publikacji: 03 czerwiec 2014, 14:21
 

Dokumenty w załącznikach

Wygaśnięcie i przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Nr 12/2014, 30.05.2014, 16:46

Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy - korekta

Nr 11/2014, 23.05.2014, 16:19

Wygaśnięcie i przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 12/2014, Data publikacji: 30 maj 2014, 16:46
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że z dniem 31 maja 2014r., wygasa umowa ze Spółką Rubicon Partners Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniącą funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym została obustronnie podpisana umowa o kontynuacji współpracy, której przedmiotem jest wprowadzenie na rynek NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych Emitenta. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.05.2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
 

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy - korekta

Numer raportu: 11/2014, Data publikacji: 23 maj 2014, 16:19
 

Korekta raportu bieżącego nr 10/2014 z dnia 23 maja 2014 roku „Wypłata przez Emitenta dywidendy za rok obrotowy 2013".

W związku z niewskazaniem przez Emitenta podstawy prawnej w raporcie bieżącym nr 10/2014, Zarząd Spółki ponownie przekazuje pełną treść ww. raportu uzupełnioną o podstawę prawną.

„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku, Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 21 maja Emitent dokonał wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za rok obrotowy 2013.

W dniu 20 sierpnia 2013 roku na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013, została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 2.700.000,00 zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych), czyli 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 13 sierpnia 2013 roku.

Do wypłaty pozostałej części dywidendy, tj. kwoty 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), uprawnionych było 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B Spółki. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 6 maja 2014 roku. Wypłata pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), czyli 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję nastąpiła 21 maja 2014 roku.

Dywidenda została wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A bezpośrednio przez Emitenta. Akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii B wypłata została dokonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A."

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy

Nr 10/2014, 23.05.2014, 14:53

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2014 nr 9/2014

Nr 9/2014, 15.05.2014, 12:40

Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy

Numer raportu: 10/2014, Data publikacji: 23 maj 2014, 14:53
 

Wypłata przez Emitenta dywidendy za rok obrotowy 2013.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku, Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 21 maja Emitent dokonał wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za rok obrotowy 2013.

W dniu 20 sierpnia 2013 roku na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013, została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 2.700.000,00 zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych), czyli 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 13 sierpnia 2013 roku.

Do wypłaty pozostałej części dywidendy, tj. kwoty 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), uprawnionych było 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B Spółki. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 6 maja 2014 roku. Wypłata pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), czyli 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję nastąpiła 21 maja 2014 roku.

Dywidenda została wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A bezpośrednio przez Emitenta. Akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii B wypłata została dokonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2014 nr 9/2014

Numer raportu: 9/2014, Data publikacji: 15 maj 2014, 12:40
 

Raport w załączonym dokumencie.

Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2013

Nr 8/2014, 28.04.2014, 16:46

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A.

Nr 7/2014, 28.04.2014, 15:36

Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2013

Numer raportu: 8/2014, Data publikacji: 28 kwiecień 2014, 16:46
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2014 roku Zwyczajne walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę ws. podziału zysku za rok obrotowy 2013, postanawiając jednocześnie o przeznaczeniu części ww. zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013, została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 2.700.000,00 zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych), czyli 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 13 sierpnia 2013 roku. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 nastąpiła w dniu 20 sierpnia 2013 roku.

Do wypłaty pozostałej części dywidendy, tj. kwoty 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), uprawnionych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B Spółki. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 6 maja 2014 roku. Wypłata pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), czyli 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję nastąpi 21 maja 2014 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A bezpośrednio przez Emitenta. Akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii B wypłata zostanie dokonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 7/2014 , Data publikacji: 28 kwiecień 2014, 15:36
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2014 roku w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od podjęcia żadnej uchwały. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 6/2014, 31.03.2014, 16:11

Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013

Nr 5/2014, 21.03.2014, 14:12

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 6/2014, Data publikacji: 31 marzec 2014, 16:11
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013

Numer raportu: 5/2014, Data publikacji: 21 marzec 2014, 14:12
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje o wystąpieniu w dniu 21 marca 2014 roku do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.

Zgodnie z ww. wnioskiem, Zarząd Emitenta proponuje następujący podział zysku za rok obrotowy 2013 w kwocie 10.470.065,80 zł:

 • kwotę 8.700.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (z uwzględnieniem w tej kwocie kwoty 2.700.000,00 zł wypłaconej akcjonariuszom w trakcie roku obrotowego 2013 w formie zaliczki na poczet zysku za rok obrotowy 2013), w związku z czym kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosiłaby 6.000.000,00 zł.

 • kwotę 837.605,26 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, do którego tworzenia Spółka jest zobowiązana na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych,

 • pozostałą kwotę, tj. 932.460,54 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy (fundusz dywidendowy) w celu wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy w przyszłych okresach.

Ww. wniosek nie jest równoznaczny ze złożeniem przez Emitenta deklaracji wypłaty dywidendy, która uzależniona jest od opinii Rady Nadzorczej i ostatecznie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Podstawa prawna:
§6 ust. 2 pkt.11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2013

Nr 4/2014, 21.03.2014, 11:46

Zmiana daty publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok 2013

Nr 3/2014, 19.03.2014, 16:53

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2013

Numer raportu: 4/2014, Data publikacji: 21 marzec 2014, 11:46
 

Dokumenty w dołączonych plikach.

Zmiana daty publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok 2013

Numer raportu: 3/2014, Data publikacji: 19 marzec 2014, 16:53
 

Dokument w dołączonym pliku.

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2013

Nr 2/2014, 14.02.2014, 15:58

Daty przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Nr 1/2014, 31.01.2014, 15:39

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2013

Numer raportu: 2/2014, Data publikacji: 14 luty 2014, 15:58
 

Dokument w dołączonym pliku.

Daty przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Numer raportu: 1/2014, Data publikacji: 31 styczeń 2014, 15:39
 

Dokument w dołączonym pliku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Nr 5/2014, 30.06.2014, 10:20

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 4/2014, 04.06.2014, 16:50

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Numer raportu: 5/2014, Data publikacji: 30 czerwiec 2014, 10:20
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 roku:

 1. Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 8.635.475, co stanowiło 92,83% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2014 r. oraz stanowi 86,35% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

 2. Impera Capital S.A. - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 667.212, co stanowiło 7,17% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2014 r. oraz stanowi 6,67% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku reprezentowanych było łącznie 9.302.687 akcji z ogólnej liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie 9.302.687 głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 93,03% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 4/2014, Data publikacji: 04 czerwiec 2014, 16:50
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2014 roku o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Nr 3/2014, 28.04.2014, 16:13

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 2/2014, 31.03.2014, 16:09

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Numer raportu: 3/2014, Data publikacji: 28 kwiecień 2014, 16:13
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2014 roku:

Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 8.635.475, co stanowiło 92,78% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.04.2014 r. oraz stanowi 86,35% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
Impera Capital S.A. - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 671.644, co stanowiło 7,22% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.04.2014 r. oraz stanowi 6,72% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2014 roku reprezentowanych było łącznie 9.307.119 akcji z ogólnej liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie 9.307.119 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 93,07% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 2/2014, Data publikacji: 31 marzec 2014, 16:09
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Nr 1/2014, 31.01.2014, 14:18

Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Numer raportu: 1/2014, Data publikacji: 31 styczeń 2014, 14:18
 

Dokument w załączniku.

Raporty 2013

Zawiadomienie o zarejestrowaniu połączeniu spółek zależnych Emitenta

Nr 20/2013, 02.12.2013, 14:41

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 nr 19/2013

Nr 19/2013, 10.11.2013, 14:19

Zawiadomienie o zarejestrowaniu połączeniu spółek zależnych Emitenta

Numer raportu: 20/2013, Data publikacji: 02 grudzień 2013, 14:41
 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2013 z dnia 8 października 2013 roku, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („GEU", „Emitent") informuje o zarejestrowaniu w dniu 2 grudnia 2013 roku połączenia dwóch spółek 100% zależnych od Emitenta, tj. Exorigo – Upos Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółka przejmująca („EU Services") oraz Exorigo – Upos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółka przejmowana („Exorigo – Upos").

Zgodnie z ustalonym planem połączenia, połączenie nastąpiło w myśl art. 492 §1 pkt (1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Exorigo-Upos jako spółki przejmowanej na EU Services jako spółkę przejmującą w zamian za udziały, które EU Services wydała GEU jako jedynemu wspólnikowi Exorigo-Upos („Połączenie").

Z chwilą rejestracji Połączenia, zgodnie z art. 494 §1 KSH, EU Services wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki Exorigo – Upos.

Jednocześnie Emitent informuje, że z chwilą Połączenia nastąpiła zmiana dotychczasowej firmy (nazwy) spółki przejmującej na Exorigo – Upos Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 nr 19/2013

Numer raportu: 19/2013, Data publikacji: 10 listopad 2013, 14:19
 

Dokument w dołączonym pliku.

Zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek zależnych Emitenta

Nr 18/2013, 08.10.2013, 15:21

Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013

Nr 17/2013, 04.10.2013, 14:33

Zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek zależnych Emitenta

Numer raportu: 18/2013, Data publikacji: 08 październik 2013, 15:21
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („GEU", „Emitent") informuje o zamiarze połączenia się dwóch spółek 100% zależnych od Emitenta, tj. Exorigo – Upos Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółka przejmująca („EU Services") oraz Exorigo – Upos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółka przejmowana („Exorigo – Upos").

Zgodnie z ustalonym planem połączenia, połączenie nastąpi w myśl art. 492 § 1 pkt (1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Exorigo-Upos jako spółki przejmowanej na EU Services jako spółkę przejmującą w zamian za udziały, które EU Services wyda GEU jako jedynemu wspólnikowi Exorigo-Upos („Połączenie").

Przeniesienie majątku spółki przejmowanej Exorigo-Upos na spółkę przejmującą EU Services nastąpi w dniu rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia> wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Plan Połączenia
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013

Numer raportu: 17/2013, Data publikacji: 04 październik 2013, 14:33
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") zawiadamia, że zgodnie z informacją otrzymaną od Exorigo-Upos sp. z o.o. (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka"), w dniu 4 października 2013 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o wypłacie na rzecz jedynego wspólnika zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 w kwocie 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) brutto.
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpi w terminie do dnia 15 października 2013 roku.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2013

Nr 16/2013, 21.08.2013, 16:10

Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki

Nr 14/2013, 16.07.2013, 15:32

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2013

Numer raportu: 16/2013, Data publikacji: 21 sierpień 2013, 16:10
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2013 roku Emitent dokonał wypłaty kwoty 2.700.000,- zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych) brutto, tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 2013.

Dzień według, którego ustalono listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania ww. zaliczki to 13 sierpnia 2013 roku.

Do zaliczki na poczet dywidendy uprawnione były wszystkie akcje Emitenta obu rodzajów (imienne i na okaziciela) w łącznej liczbie 10.000.000 akcji serii A i B. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w przeliczeniu na jedną akcję wyniosła 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) brutto.

Zaliczka na poczet dywidendy została wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A bezpośrednio przez Emitenta, natomiast akcjonariuszom posiadający akcje na okaziciela serii B za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki

Numer raportu: 14/2013, Data publikacji: 16 lipiec 2013, 15:32
 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, iż w dniu 15 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła w trybie obiegowym uchwałę nr 7/O/2013 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku. Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: §4 ust. 2 pkt 2b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2013

Nr 13/2013, 01.07.2013, 15:13

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2013

Nr 12/2013, 30.06.2013, 16:35

Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2013

Numer raportu: 13/2013, Data publikacji: 01 lipiec 2013, 15:13
 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2013 informującego o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki uchwałą obiegową wyraziła zgodę na wypłatę kwoty 2.700.000,- zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych) brutto, tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku.

Podstawa:

§4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2013

Numer raportu: 12/2013, Data publikacji: 30 czerwiec 2013, 16:35
 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2013 informującego o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r. dla celów wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 wykazało zysk netto w kwocie 5.470.483,23 zł. Biegły rewident wydał pozytywną opinię w przedmiocie w/w sprawozdani i nie zgłosił do niego żadnych zastrzeżeń.

W związku z powyższym oraz uwzględniając przewidziane w art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych ograniczenie co do maksymalnej wysokości zaliczki, Zarząd wystąpił w dniu dzisiejszym do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na wypłatę kwoty 2.700.000,- zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych) brutto, tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku, z zachowaniem następujących terminów:

dzień według, którego ustala się uprawnionych akcjonariuszy do zaliczki: 13 sierpnia 2013 roku,
dzień wypłaty zaliczki: 20 sierpnia 2013 roku.
Do zaliczki na poczet dywidendy uprawnione są wszystkie akcje Emitenta obu rodzajów (imienne i na okaziciela) w łącznej liczbie 10.000.000 akcji serii A i B. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w przeliczeniu na jedną akcję wyniesie 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) brutto.

Zaliczka na poczet dywidendy zostanie wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A bezpośrednio przez Emitenta. Akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii B wypłata zostanie dokonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa:

§4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupa Exorigo-Upos S.A.

Nr 11/2013, 28.06.2013, 14:55

Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2012. Zamiar wypłaty przez Emitenta zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013

Nr 10/2013, 20.06.2013, 14:28

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupa Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 11/2013, Data publikacji: 28 czerwiec 2013, 14:55
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od podjęcia żadnej uchwały. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załącznik: Treść uchwał podjętych na NWZA Emitenta w dniu 28 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2012. Zamiar wypłaty przez Emitenta zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013

Numer raportu: 10/2013, Data publikacji: 20 czerwiec 2013, 14:28
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 19 czerwca 2013 r. zgromadzenie wspólników Exorigo-Upos sp. z o.o. (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta), podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2012, w kwocie 5.726.939,24 zł przeznaczając go w całości na wypłatę dywidendy dla wspólników. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 19 czerwca 2013 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach:

a) kwota 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony złotych) w terminie do dnia 12 lipca 2013 roku,

b) kwota 2.726.939,24 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 24/100) w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Zarząd Emitenta, uwzględniając powyższe, podjął decyzję o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 i wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania Spółki, które zostanie sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Zarząd przewiduje wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w maksymalnej przewidzianej przepisami Kodeksu Spółek Handlowych wysokości, pod warunkiem uzyskania opinii z badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. Zarząd Emitenta planuje, że dzień wypłaty dywidendy zostanie ustalony na 5 sierpnia 2013 roku, natomiast dzień dywidendy na 29 lipca 2013 r.

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymagać będzie dodatkowo zgody Rady Nadzorczej, o którą Zarząd wystąpi niezwłocznie po otrzymaniu opinii od biegłego rewidenta.

Podstawa Prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 9/2013, 31.05.2013, 14:10

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 8/2013, 24.05.2013, 15:37

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 9/2013, Data publikacji: 31 maj 2013, 14:10
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect''
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 8/2013, Data publikacji: 24 maj 2013, 15:37
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, iż w dniu 23 maja 2013 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę Nr 545/2013 w sprawie określenia 28 maja 2013 roku, jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta: 997.786 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGEXUP00013.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. na rynku NewConnect

Nr 7/2013, 22.05.2013, 16:59

Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Nr 6/2013, 22.05.2013, 16:21

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. na rynku NewConnect

Numer raportu: 7/2013, Data publikacji: 22 maj 2013, 16:59
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie, („Emitent", „Spółka") informuje, iż w dniu 22 maja 2013 roku został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., następujących instrumentów finansowych Emitenta: 997.786 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja.

Spółka wnioskuje o wyznaczenie pierwszego dnia notowań na dzień 28 maja 2013 roku.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Numer raportu: 6/2013, Data publikacji: 22 maj 2013, 16:21
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie, („Emitent", „Spółka"), na podstawie komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW") otrzymanego w dniu 21 maja 2013 roku informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 9/13 z dnia 4 stycznia 2013 roku, w dniu 22 maja 2013 roku nastąpiła rejestracja w KDPW następujących instrumentów finansowych Emitenta: 997.786 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja, oznaczonych kodem ISIN PLGEXUP00013.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B Grupy Exorigo-Upos S.A.

Nr 5/2013, 20.05.2013, 16:08

Raport kwartalny Q1 nr 4/2013

Nr 4/2013, 15.05.2013, 14:04

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 5/2013, Data publikacji: 20 maj 2013, 16:08
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 20 maja 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 532/2013 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, następujących instrumentów finansowych Emitenta 997.786 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk,

Prezes Zarządu

Raport kwartalny Q1 nr 4/2013

Numer raportu: 4/2013, Data publikacji: 15 maj 2013, 14:04
 

Raport kwartalny Q1 nr 4/2013.

Daty przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

Nr 3/2013, 13.05.2013, 16:18

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych spółki do obrotu na NewConnect

Nr 2/2013, 30.04.2013, 16:09

Daty przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

Numer raportu: 3/2013, Data publikacji: 13 maj 2013, 16:18
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2013 roku będą publikowane w następujących terminach:

 • Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2013 roku - w dniu 15 maja 2013.
 • Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2013 roku - w dniu 14 sierpnia 2013.
 • Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2013 roku - w dniu 14 listopada 2013.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych spółki do obrotu na NewConnect

Numer raportu: 2/2013, Data publikacji: 30 kwiecień 2013, 16:09
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2013 roku został złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., następujących instrumentów finansowych Emitenta:

997.786 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych spółki do obrotu na NewConnect

Nr 1/2013, 30.04.2013, 14:27

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych spółki do obrotu na NewConnect

Numer raportu: 1/2013, Data publikacji: 30 kwiecień 2013, 14:27
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2013 roku r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Emitentowi dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku powyższym Emitent rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:
§10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Nr 4/2013, 08.10.2013, 14:52

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Nr 3/2013, 28.06.2013, 16:17

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Numer raportu: 4/2013, Data publikacji: 08 październik 2013, 14:52
 

Spółka Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 8 października 2013 roku od akcjonariusza Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) („Jonitaco"), w wyniku serii transakcji przeprowadzonych poza rynkiem regulowanym, z których ostatnia została rozliczona w dniu 4 października 2013 roku, zmianie uległa ogólna liczba akcji Emitenta posiadanych przez Jonitaco.

W wyniku ww. transakcji Jonitaco:

nabyło 102.000 akcji na okaziciela Emitenta serii B, reprezentujących 1,02% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 102.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowi 1,02% ogólnej liczby głosów;
zbyło 189.442 akcje imienne emitenta serii A, reprezentujące 1,89% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniające do wykonywania 189.442 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowi 1,89% ogólnej liczby głosów.
Przed przeprowadzeniem ww. transakcji Jonitaco posiadało bezpośrednio 8.688.917 akcji Emitenta serii A i B reprezentujących 86,89% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 8.688.917 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowiło 86,89% ogólnej liczby głosów;

Po rozliczeniu ww. transakcji, Jonitaco posiada bezpośrednio 8.601.475 akcji Emitenta serii A i B reprezentujących 86,01% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 8.601.475 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowi 86,01% ogólnej liczby głosów;

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, podmioty zależne od Jonitaco nie posiadają akcji Emitenta. Jonitaco nie zawarło również żadnej umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie podmiotowi trzeciemu prawa do wykonywania głosów z akcji Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 70 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Numer raportu: 3/2013, Data publikacji: 28 czerwiec 2013, 16:17
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 roku:

(1) Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 8.688.917, co stanowiło 93% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2013 r. oraz stanowi 86,89% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

(2) Impera Capital S.A. - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 673.644, co stanowiło 7% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2013 r. oraz stanowi 6,77% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku reprezentowanych było łącznie 9.362.561 akcji z ogólnej liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie 9.362.561 głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%
 

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 2/2013, 31.05.2013, 16:10

Przystąpienie do systemu ESPI

Nr 1/2013, 10.05.2013, 15:51

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 2/2013, Data publikacji: 31 maj 2013, 16:10
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 roku o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Przystąpienie do systemu ESPI

Numer raportu: 1/2013, Data publikacji: 10 maj 2013, 15:51
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, iż w dniu 10 maja 2013 roku uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym od tego dnia Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI w zakresie obowiązującym dla spółek, których instrumenty finansowe są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 11 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z 14 kwietnia 2010 r. "Regulamin korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)"
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarząd