General Assemblies

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 25.05.2017

Dokument PDF Ogłoszenie o zwołaniu NWZ GEU S.A.

Dokument PDF  Projekt uchwały NWZ GEU S.A.

Dokument PDF  Formularz pełnomocnictwa

Dokument PDF Informacja o ogólnej liczbie akcji GEU S.A.

Dokument PDF Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań skonsolidowanych GEU S.A.

2. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 05.04.2017

Dokument PDFOgłoszenie o zwołaniu ZWZ GEU S.A.

Dokument PDF Projekt Uchwały ZWZ GEU.S.A.

Dokument PDF Formularz pełnomocnictwa

Dokument PDF Informacja o ogólnej liczbie akcji GEU S.A.

Dokument PDF Sprawozdanie finansowe

Dokument PDF Sprawozdanie Zarządu z działalności

Dokument PDF Opinia i Raport Biegłego Rewidenta

Dokument PDF Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego GEU S.A.

3. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 14.06.2016

Dokument PDF Projety uchwał ZWZ GEU S.A.

Dokument PDF  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ GEU S.A.

Dokument PDF  Informacja o ogólnej liczbie akcji GEU S.A.

Dokument PDF  Formularz pełnomocnictwa i instrukcja wykonania prawa głosu ZWZ GEU S.A.

Dokument PDF  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A. z wyników oceny sprawozdań za 2015 rok

4. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 30.06.2015

Dokument PDF  Formularz pełnomocnictwa i instrukcja wykonywania prawa głosu NWZ GEU S.A. 30.06.2015 r.

Dokument PDF  Informacja o ogólnej liczbie akcji GEU S.A.

Dokument PDF  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ GEU S.A. 30.06.2015 r.

Dokument PDF  Projekty uchwał NWZ GEU S.A. 30.06.2015 r.

Dokument PDF  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
 

Uzupełnienie porządku obrad NWZ

Dokument PDF  Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dokument PDF  Projekty uchwał NWZ-GEU S.A.30.06.2015 r. - uzupełnione

Dokument PDF  Formularz pełnomocnictwa instrukcja wykonywania prawa głosu NWZ GEU S.A. 30.06.2015 r. - uzupełnione

Dokument PDF  IMPC GEU żądanie uchwały

Dokument PDF  IMPC GEU żądanie - projekt uchwał

5. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 12.05.2015 r.

Dokument PDF  Projekty uchwał ZWZ GEU S.A.

Dokument PDF  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ GEU S.A.

Dokument PDF  Informacja o ogólnej liczbie akcji GEU S.A.

Dokument PDF  Formularz pełnomocnictwa i instrukcja wykonywania prawa głosu ZWZ GEU S.A.

Dokument PDF  Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2014 r.

6. Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 r.

Numer raportu: 12/2015, Data publikacji: 15 kwiecień 2015, 19:34

Zarząd Grupy Exorigo-Upos S.A. („Spółka”) informuje, że podjął decyzję o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki, zwołanego raportem bieżącym nr 11/2015 z dnia 25 marca 2015 roku na 21 kwietnia 2015 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki. Przyczyną odwołania ZWZ jest powzięta wątpliwość formalna związana z jego skutecznym zwołaniem.

Zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych: „Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”. Akcje Spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotu („ASO”) na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”). Raportem bieżącym nr 11/2015 z 25 marca 2015 r. Spółka zwołała ZWZ na 21 kwietnia 2015 r. na godz. 10.00, przekazując w tym raporcie wymagane prawem informacje, ogłoszenia i projekty uchwał. Przekazanie ogłoszenia nastąpiło za pośrednictwem udostępnianego i administrowanego przez GPW systemu - Elektronicznej Bazy Informacji („EBI”). Jednocześnie, w tym samym dniu ogłoszenie o ZWZ oraz wymagane prawem informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem EBI udostępnione do publicznej wiadomości m.in. przez Polską Agencję Prasową S.A. (posiadającej status „agencji informacyjnej” w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

U podstaw decyzji Zarządu o odwołaniu walnego zgromadzenia leży okoliczność, że zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Spółki na 21 kwietnia 2015 r. nie zostało jednocześnie przekazane za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) – systemu administrowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). W ocenie Zarządu przekazanie informacji za pomocą systemu EBI, przy jednoczesnym opublikowaniu ogłoszenia na stronach internetowych spółki oraz jego publikacji przez agencję informacyjną realizuje wymóg określony w art. 4021 § 1 KSH. Tym niemniej - z uwagi na praktykę rynkową, polegającą na przekazywaniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia również z wykorzystaniem systemu ESPI, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości prawnych, Zarząd Spółki podjął decyzję o odwołaniu ZWZ zwołanego na 21 kwietnia 2015 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że podjął decyzję o zwołaniu ZWZ z tożsamym porządkiem obrad jak porządek obrad odwołanego ZWZ. Zarówno porządek obrad ZWZ jak i treść proponowanych uchwał nie ulegają zmianie, za wyjątkiem modyfikacji terminów określonych w projekcie uchwały w sprawie podziału zysku. Ogłoszenie o nowym terminie ZWZ i wymagane informacje w tej sprawie zostaną przekazane w kolejnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ‚’Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect ‚’
 

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu