Current reports

Reports 2017

Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta

Nr 19/2017, 09.06.2017

Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Nr 18/2017, 01.06.2017

Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta

Numer raportu: 19/2017, Data publikacji: 09 czerwca 2017
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 roku, Pan Mariusz Nowak złożył rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji Członka Zarządu spółki Grupa Exorigo – Upos S.A.

Spółka informuje ponadto, że obecnie w skład Zarządu Emitenta wchodzą: Pan Martin Oxley – Prezes Zarządu i Pani Agnieszka Gajewska – Członek Zarządu.  

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 18/2017, Data publikacji: 1 czerwca  2017

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z kończącym się okresem obowiązywania umowy w zakresie wykonywania czynności Autoryzowanego Doradcy przez Rubicon Partners Corporate Finance S.A. na rzecz Spółki, umowa została wydłużona do 30 listopada 2017 r., poprzez zawarcie w dniu 31 maja 2017 r. aneksu, który obowiązywać będzie od dnia 1 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley

Prezes Zarządu

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A.

Nr 17/2017, 25.05.2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 25 maja 2017 roku

Nr 16/2017, 25.05.2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A.

Numer raportu: 17/2017, Data publikacji: 25 maja 2017
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku otrzymał od Pana Andrzeja Ziemińskiego Członka Rady Nadzorczej Spółki, rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 25 maja 2017 roku.

Jednocześnie, w dniu 25 maja 2017 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Emitenta Panią Ewę Podgórską.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorys przekazany przez Panię Ewę Podgórską.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley

Prezes Zarządu

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 25 maja 2017 roku

Numer raportu: 16/2017, Data publikacji: 25 maja 2017

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2017 roku w Warszawie.

Zarząd Spółki informuje również, że w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów oraz nie ma uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów zaplanowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Martin Oxley

Prezes Zarządu

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2017

Nr 15/2017, 25.05.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 14/2017, 28.04.2017

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2017

Numer raportu: 15/2017, Data publikacji: 25 maj 2017
 

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 14/2017, Data publikacji: 28 kwietnia 2017
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 25 maja 2017 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz  zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
  2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich Akcji Serii A i B, pod warunkiem spełnienia wymogów dopuszczenia na rynek regulowany GPW, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych ze złożeniem do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu.
  3. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt  1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect ''


Martin Oxley
Prezes Zarządu

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nr 13/2017, 19.04.2017

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Nr 12/2017, 05.04.2017

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Numer raportu: 13/2017, Data publikacji: 19 kwietnia 2017
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w załączeniu przekazuje tekst jednolity statutu Spółki ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

Treść ww. tekstu jednolitego statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Numer raportu: 12/2017, Data publikacji: 5 kwietnia 2017,
 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 16 w sprawie zmiany statutu Spółki. Zgodnie z jej treścią zmianie uległy następujące zapisy.


W § 3 ust. 1 dodany zostaje pkt. 69) w następującym brzmieniu:

„69) działalność rachunkowo – księgowa z wyłączeniem doradztwa podatkowego (PKD 69.20.Z).”

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego ww. zmiany.


Uchwała w przedmiocie zmiany statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisu do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2016

Nr 11/2017, 05.04.2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 5 kwietnia 2017 roku

Nr 10/2017, 05.04.2017

Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2016

Numer raportu: 11/2017, Data publikacji: 5 kwietnia 2017
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę ws. podziału zysku za rok obrotowy 2016, postanawiając jednocześnie o przeznaczeniu części ww. zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. 


Do wypłaty dywidendy, w łącznej wysokości 5.100.000 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych), uprawnionych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B Spółki. Prawo do wypłaty ww. dywidendy, uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 12 kwietnia 2017 roku. Wypłata dywidendy w łącznej wysokości 5.100.000 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych), czyli 0,51 zł (pięćdziesiąt jeden groszy) brutto zł na jedną akcję Spółki nastąpi w dniu 27 kwietnia 2017 roku.


Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje Emitenta serii A i B za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 5 kwietnia 2017 roku

Numer raportu: 10/2017, Data publikacji: 5 kwietnia 2017,
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 kwietnia 2017 roku w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia pkt.6 f) porządku obrad, tj. nie dokonało zmian w składzie rady Nadzorczej Emitenta.

Zarząd Spółki informuje również, że w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów oraz nie ma uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Roczny skonsolidowany raport za 2016 rok

Nr 9/2017, 21.03.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 8/2017, 08.03.2017

Roczny skonsolidowany raport za 2016 rok

Numer raportu: 9/2017, Data publikacji: 21 marca 2017
 

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport skonsolidowany za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.

Załączniki:

1. Roczny raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.

3. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej GEU S.A.  za rok 2016.

4. Opinia i Raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 8/2017, Data publikacji: 8 marca 2017,
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 5 kwietnia 2017 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 3. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 4. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
 5. zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany,
 6. zmian w składzie rady nadzorczej.
 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt  1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect ''

Martin Oxley
Prezes Zarządu

Powołanie Członka Zarządu Grupy Exorigo-Upos S.A.

Nr 7/2017, 07.03.2017

Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016

Nr 6/2017, 3.03.2017

Powołanie Członka Zarządu Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 7/2017, Data publikacji: 7 marca 2017,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Emitenta Panią Agnieszkę Gajewską i powierzyła jej funkcję Członka Zarządu.

Zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorys przekazany przez Panią Agnieszkę Gajewską.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley                                                                                                  

Prezes Zarządu

Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016

Numer raportu: 6/2017, Data publikacji: 3 marca 2017,
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje o wystąpieniu w dniu 3 marca 2016 roku do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

Zgodnie z ww. wnioskiem, Zarząd Emitenta proponuje podział zysku za rok obrotowy 2016 w kwocie 5.621.394,50 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) w następujący sposób:

 1. Kwotę 5.100.000 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;     
 2. Kwotę 521.394,50 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy, do którego tworzenia Spółka jest zobowiązana na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Ostateczny sposób podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2016, uzależniony jest od opinii Rady Nadzorczej i ostatecznie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt.11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Martin Oxley                                                                       

Prezes Zarządu

Roczny jednostkowy raport za 2016 rok

Nr 5/2017, 3.03.2017

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2016

Nr 4/2017, 28.02.2017,

Roczny jednostkowy raport za 2016 rok

Numer raportu: 5/2017, Data publikacji: 3 marca 2017,
 

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2016 rok.

Zgodnie z raportem EBI nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, raport roczny skonsolidowany zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2017 roku.

Załączniki:

 1. Roczny raport jednostkowy GEU S.A. za 2016 rok
 2. Sprawozdanie finansowe GEU S.A. za 2016 rok
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku
 4. Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok

Podstawa prawna: § 5 pkt 6.1 - 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2016

Numer raportu: 4/2017, Data publikacji: 28 lutego 2017,
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego Emitenta za rok obrotowy 2016.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku), pierwotny termin publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2016 wyznaczony był na dzień 21 marca 2017 roku.

Nowy termin publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2016 rok został ustalony na dzień 3 marca 2017 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley

Prezes Zarządu

Daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Nr 3/2017, 31.01.2017

Powołanie Członka Zarządu Grupy Exorigo – Upos S.A.

Nr 2/2017, 9.01.2017

Daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Numer raportu: 3/2017, Data publikacji: 31 stycznia 2017,
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2017 roku będą publikowane w następujących terminach:
 

Raporty roczne:

 1. Raport roczny jednostkowy za rok 2016 – w dniu 21 marca 2017 roku;
 2. Raport roczny skonsolidowany za rok 2016 - w dniu 21 marca 2017 roku.

Raporty kwartalne:

 1. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2017 roku - w dniu 12 maja 2017 roku;
 2. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2017 roku - w dniu 14 sierpnia 2017 roku;
 3. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2017 roku - w dniu 14 listopada 2017 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie §6 pkt. 10a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", w związku z przyjętym terminem publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2016 rok, Emitent nie będzie publikował raportu jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2016 roku.  

Ewentualna zmiana terminów przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley

Prezes Zarządu

Powołanie Członka Zarządu Grupy Exorigo – Upos S.A.

Numer raportu: 2/2017, Data publikacji: 9 stycznia 2017,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Emitenta Pana Mariusza Nowaka i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorys przekazany przez Pana Mariusza Nowaka.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley                                                                                                   

Prezes Zarządu

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu emitenta

Nr 1/2017, 02.01.2017,

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu emitenta

Numer raportu: 1/2017, Data publikacji: 2 stycznia 2017,
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z objęciem z dniem 2 stycznia 2017 roku, funkcji Prezesa Zarządu Exorigo – Upos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółki zależnej Emitenta, Pan Paweł Dudziuk złożył w dniu 2 stycznia 2017 roku rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Exorigo – Upos S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Nr 7/2017, 25.05.2017

Podjęcie przez spółkę zależną Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2016

Nr 6/2017, 12.05.2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Numer raportu: 7/2017, Data publikacji: 25 maja 2017

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 maja 2017 roku:

 1. Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 8.821.808, co stanowiło 97,06% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 maja 2017 r. oraz stanowi 88,22%  w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 maja 2017 roku reprezentowanych było łącznie 9.089.015 akcji zwykłych na okaziciela z ogólnej  liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie 9.089.015  głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 90,89% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.

Martin Oxley

Prezes Zarządu

Podjęcie przez spółkę zależną Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2016

Nr raportu: 6/2017, Data publikacji: 12 maja 2017

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia, że w dniu 12 maja 2017 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Exorigo-Upos sp. z o.o. (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

Zgodnie z treścią ww. uchwały, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla jedynego Wspólnika kwotę w wysokości 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych). Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi w terminie do dnia 20 maja 2017 r.


Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 5/2017, 28.04.2017

Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

Nr 4/2017, 12.04.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 5/2017, Data publikacji: 28 kwietnia 2017
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 25 maja 2017 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz  zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
  2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich Akcji Serii A i B, pod warunkiem spełnienia wymogów dopuszczenia na rynek regulowany GPW, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych ze złożeniem do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu.
  3. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna: Inne zdarzenia


Martin Oxley
Prezes Zarządu

Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

Numer raportu: 4/2017, Data publikacji: 12 kwietnia 2017,
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku Emitent otrzymał zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.


Podstawa prawna                                                                            

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Nr 3/2017, 12.04.2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Nr 2/2017, 05.04.2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Numer raportu: 3/2017, Data publikacji: 12 kwietnia 2017,
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 12 kwietnia 2017 roku od akcjonariusza Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), w wyniku transakcji pakietowych przeprowadzonych w dniu 11 kwietnia 2017 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zmianie uległa ogólna liczba akcji Emitenta posiadanych przez Akcjonariusza.  

Przed przeprowadzeniem ww. transakcji Akcjonariusz posiadał 667.207 (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) akcji Emitenta reprezentujących 6,67% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 667.207 (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowiło 6,67% ogólnej liczby głosów;

Po rozliczeniu ww. transakcji, Akcjonariusz posiada łącznie 267.207 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) akcji Emitenta reprezentujących 2,67% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 267.207 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowi 2,67% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, na dzień jego przekazania nie ma podmiotów zależnych od Akcjonariusza posiadających akcji Emitenta. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c)

Akcjonariusz poinformował również ze nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.


Podstawa prawna:

Art. 70 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Numer raportu: 2/2017, Data publikacji: 5 kwietnia 2017
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2017 roku:

 1. Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 8.821.808, co stanowiło 92,97% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 kwietnia 2017 r. oraz stanowi 88,22%  w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 2. Impera Capital S.A. - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 667.207, co stanowiło 7,03% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 kwietnia 2017 r. oraz stanowi 6,67%  w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 kwietnia 2017 roku reprezentowanych było łącznie 9.489.015 akcji zwykłych na okaziciela z ogólnej  liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie 9.489.015  głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 94,89% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.


Martin Oxley

Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 1/2017, 08.03.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 1/2017, Data publikacji: 8 marca 2017,
 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 5 kwietnia 2017 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 3. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 4. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
 5. zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany,
 6. zmian w składzie rady nadzorczej.
 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Martin Oxley
Prezes Zarządu

Reports 2016

Podpisanie przez emitenta umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Nr 21/2016, 28.12.2016

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2016

Nr 16/2016, 16.08.2016

Podpisanie przez emitenta umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Numer raportu: 21/2016, Data publikacji: 28 grudnia 2016,
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2016 roku podpisał z biegłym rewidentem - BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12 - podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355, umowę, której przedmiotem jest badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley

Prezes Zarządu

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2016

Numer raportu: 16/2016, Data publikacji: 16 sierpień 2016,

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A.

Nr 15/2016, 14.06.2016,

Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015.

Nr 14/2016, 14.06.2016,

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A.

Numer raportu: 15/2016, Data publikacji: 14 czerwca 2016,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z Rady Nadzorczej Spółki Pana Norberta Biedrzyckiego.

Jednocześnie, do Rady Nadzorczej Emitenta został powołany:

1. Pan Andrzej Ziemiński

na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

oraz

2. Pan Marcin Sadlej

na podstawie oświadczenia „Uprawnionego Akcjonariusza” (§9 ust. 1 statutu Spółki) - Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) zgodnie z §17 ust. 3 statutu Spółki.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorysy przekazane przez ww. Członków Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015.

Numer raportu: 14/2016, Data publikacji: 14 czerwca 2016,

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę ws. podziału zysku za rok obrotowy 2015, postanawiając jednocześnie o przeznaczeniu części ww. zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.  


Do wypłaty dywidendy, w łącznej wysokości 7.900.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych), uprawnionych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B Spółki. Prawo do wypłaty ww. dywidendy, uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 21 czerwca 2015 roku. Wypłata dywidendy w łącznej wysokości 7.900.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych), czyli 0,79 zł (siedemdziesiąt siedem groszy) na jedną akcję nastąpi 5 lipca 2016 roku.


Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje Emitenta serii A i B za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Nr 12/2016, 18.05.2016,

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 14 czerwca 2016 roku

Nr 13/2016, 14.06.2016,

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Numer raportu: 12/2016, Data publikacji: 18 maj 2016,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 18 maja 2016 roku otrzymał od Pana Jana Woźniaka – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 13 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt  11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect ''

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 14 czerwca 2016 roku

Numer raportu: 13/2016, Data publikacji: 14 czerwca 2016,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2016 roku w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2016 nr 11/2016

Nr 11/2016, 16.05.2016,

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 10/2016, 16.05.2016

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2016 nr 11/2016

Numer raportu: 11/2016, Data publikacji: 16 maj 2016,
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 16 maja 2016 roku- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2016 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt  1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect ''


Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’)

Nr 9/2016, 29.04.2016,

Podjęcie przez spółkę zależną Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015

Nr 8/2016, 25.04.2016

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’)

Numer raportu: 9/2016, Data publikacji: 29 kwiecień 2016,
 

Roczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’)

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (”GEU S.A.”) przekazuje w załącznikach roczny skonsolidowany raport za 2015 rok. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok.

Załączniki:
1. Roczny raport skonsolidowany za 2015 rok GK GEU S.A.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 GK GEU S.A.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 GK GEU S.A.
3. Opinia i raport do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok GK GEU S.A.

Prezes Zarządu

Paweł Dudziuk

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podjęcie przez spółkę zależną Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015

Numer raportu: 8/2016, Data publikacji: 25 kwiecień 2016,
 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2016 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Exorigo-Upos sp. z o.o. (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłacie dywidendy z kwot zgromadzonych na  utworzonych z zysku kapitałach rezerwowych.

Zgodnie z treścią ww. uchwały, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło kwotę zysku netto za rok obrotowy 2015 r. w wysokości 6.189.392,67 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 67/100) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla jedynego Wspólnika. Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

Ponadto Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło, z kwoty zgromadzonej na funduszu celowym – kapitale rezerwowym utworzonym na podstawie uchwały nr 2 Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 czerwca 2015 r. w celu wypłaty dywidendy z zysków lat poprzednich, przeznaczyć do wypłaty dla jedynego wspólnika – Grupy Exorigo - Upos S.A. kwotę 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych), przy czym zaliczyć na poczet tej wypłaty, kwotę wypłaconej ww. wspólnikowi w 2015 r. zaliczki w wysokości 9.000.000,00,- zł (dziewięć milionów złotych).

Podstawa Prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015.

Nr 7/2016, 13.04.2016,

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015

Nr 6/2016,  01.04.2016,

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015.

Numer raportu: 7/2016, Data publikacji: 13 kwietnia 2016,

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku,  Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego Emitenta za rok obrotowy 2015.

Nowy termin publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015, pierwotnie wyznaczony na dzień 5 kwietnia 2016 roku, a następnie 15 kwietnia 2016 roku, został zaktualizowany i ustalony na dzień 29 kwietnia 2016 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015

Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku


Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego Emitenta za rok obrotowy 2015.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku), pierwotny termin publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015, wyznaczony był na dzień 5 kwietnia 2016 roku.

Nowy termin publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2015 rok został ustalony na dzień 15 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ewentualnego wykorzystania funduszu dywidendowego

Nr 5/2016, 11.03.2016,

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2015 rok

Nr 4/2016, 11.03.2016,

Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ewentualnego wykorzystania funduszu dywidendowego

Numer raportu: 5/2016, Data publikacji: 11 marzec 2016,
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje o wystąpieniu w dniu 11 marca 2016 roku do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.

Zgodnie z ww. wnioskiem, Zarząd Emitenta proponuje następujący podział zysku za rok obrotowy 2015 w kwocie 8.559.758,79 zł:

 1. Kwotę 684.780,71 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy, do którego tworzenia Spółka  jest zobowiązana na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych.

2.  W stosunku do pozostałej kwoty zysku netto, tj. 7.874.978,08 złotych Zarząd proponuje:

a)  Przekazanie tej kwoty w całości lub części na kapitał rezerwowy – fundusz inwestycyjny, z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności inwestycyjnej Spółki, w szczególności na nabywanie akcji lub udziałów w podmiotach trzecich, zakup środków trwałych, w tym nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych lub

b)  Przekazanie tej kwoty w całości lub części na kapitał rezerwowy - fundusz dywidendowy, utworzony uchwałą ZWZ Grupy Exorigo – Upos S.A. z dnia 28.04.2014 r. lub;

c)  Przekazanie tej kwoty w całości lub części na dywidendę dla akcjonariuszy, przy czym w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji w przedmiocie wypłaty dywidendy kwota przeznaczona na wypłatę może zostać powiększona o kwotę 75.021,91 złotych, zgromadzoną na kapitale rezerwowym - funduszu dywidendowym, utworzony uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A. z dnia 28.04.2014 roku;

Ostateczny sposób podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2015, uzależniony jest od opinii Rady Nadzorczej i ostatecznie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt.11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk                                                                    

Prezes Zarządu

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2015 rok

Numer raportu: 4/2016, Data publikacji: 11 marzec 2016,
 

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2015 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2015 rok.

Zgodnie z raportem EBI nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku raport roczny skonsolidowany zostanie opublikowany 05 kwietnia 2016 roku.

Załączniki:
1. Roczny raport jednostkowy GEU S.A. za 2015 rok
2. Sprawozdanie finansowe GEU S.A. za 2015 rok
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku
4. Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok

Podstawa prawna: § 5 ust. pkt 6.1 - 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu

Paweł Dudziuk

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2015

Nr 3/2016, 29.01.2016,

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2015 nr 2/2016

Nr 2/2016, 15.02.2016,

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2015

Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2016 roku będą publikowane w następujących terminach:


Raporty roczne:

 1. Raport roczny jednostkowy za rok 2015 – w dniu 04 marca 2016 roku;
 2. Raport roczny skonsolidowany za rok 2015 - w dniu 05 kwietnia 2016 roku.

Raporty kwartalne:

 1. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku - w dniu 15 lutego 2016 roku;
 2. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2016 roku - w dniu 16 maja 2016 roku;
 3. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2016 roku - w dniu 15 sierpnia 2016 roku;
 4. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2016 roku - w dniu 14 listopada 2016 roku.

Ewentualna zmiana terminów przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2015 nr 2/2016

Numer raportu: 2/2016 , Data publikacji: 15 luty 2016,
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Nr 1/2016, 29.01.2016,

Daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku – Daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2016 roku będą publikowane w następujących terminach:
 

Raporty roczne:

 1. Raport roczny jednostkowy za rok 2015 – w dniu 04 marca 2016 roku;
 2. Raport roczny skonsolidowany za rok 2015 - w dniu 05 kwietnia 2016 roku.

Raporty kwartalne:

 1. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku - w dniu 15 lutego 2016 roku;
 2. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2016 roku - w dniu 16 maja 2016 roku;
 3. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2016 roku - w dniu 15 sierpnia 2016 roku;
 4. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2016 roku - w dniu 14 listopada 2016 roku.

Ewentualna zmiana terminów przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Reports 2015

GEU S.A. Quarterly report Q2 2015

Nr 24/2015, 14.08.2015

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2015 nr 25/2015

Nr 25/2015, 16.11.2015,

GEU S.A. Quarterly report Q2 2015

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2015 nr 25/2015

Numer raportu: 25/2015, Data publikacji: 16 listopad 2015
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

Nr 23/2015, 30.06.2015, 16:50

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

Nr 22/2015, 09.06.2015, 17:52

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

Numer raportu: 22/2015, Data publikacji: 09 czerwiec 2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 21/2015, 03.06.2015

Roczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’)

Nr 20/2015, 03.06.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Roczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’)

Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Nr 19/2015, 01.06.2015

GEU S.A. Quarterly report Q1 2015

Nr 18/2015, 15.05.2015

Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

GEU S.A. Quarterly report Q1 2015

Powołanie Prezesa Zarządu Grupy Exorigo – Upos S.A. na nową kadencję

Nr 17/2015, 12.05.2015

Powołanie członków Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A. na nową kadencję

Nr 16/2015, 12.05.2015

Powołanie Prezesa Zarządu Grupy Exorigo – Upos S.A. na nową kadencję

Powołanie członków Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A. na nową kadencję

Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2014

Nr 15/2015, 12.05.2015

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 12 maja 2015 roku

Nr 14/2015, 12.05.2015

Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2014

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 12 maja 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 13/2015, 15.04.2015

Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 r.

Nr 12/2015, 15.04.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 r.


 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 11/2015, 25.03.2015

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. na rynku NewConnect

Nr 10/2015, 12.03.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. na rynku NewConnect

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. na rynku NewConnect

Nr 9/2015, 06.03.2015

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2014

Nr 7/2015, 16.02.2015

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. na rynku NewConnect

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2014

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A Grupy Exorigo-Upos S.A.

Nr 8/2015, 06.03.2015

Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wykorzystania funduszu dywidendowego

Nr 6/2015, 11.02.2015

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A Grupy Exorigo-Upos S.A.

Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wykorzystania funduszu dywidendowego

Roczny jednostkowy raport Grupa Exorigo-Upos S.A. za 2014 rok

Nr 5/2015, 11.02.2015

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2014

Nr 4/2015, 09.02.2015

Roczny jednostkowy raport Grupa Exorigo-Upos S.A. za 2014 rok

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2014

Daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Nr 3/2015, 30.01.2015

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect

Nr 2/2015, 27.01.2015

Daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect

Rejestracja akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Nr 1/2015, 14.01.2015

Rejestracja akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015

Nr 08/2015, 30.06.2015

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015

Nr 07/2015, 09.06.2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 06/2015, 03.06.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 05/2015, 12.05.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Nr 04/2015, 22.04.2015

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Nr 03/2015, 22.04.2015

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 02/2015, 15.04.2015

Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015

Nr 01/2015, 15.04.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015

Reports 2014

Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014

Nr 22/2014, 30.12.2014

Złożenie wniosku o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie KDPW

Nr 21/2014, 23.12.2014

Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014

Złożenie wniosku o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie KDPW

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2014

Nr 20/2014, 14.11.2014

Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki

Nr 19/2014, 12.11.2014

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2014

Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2014

Nr 18/2014, 14.08.2014

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nr 17/2014, 23.07.2014

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2014

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dnia 30 czerwca 2014 roku uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Nr 16/2014, 30.06.2014

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z dnia 30 czerwca 2014

Nr 15/2014, 30.06.2014

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dnia 30 czerwca 2014 roku uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z dnia 30 czerwca 2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 14/2014, 04.06.2014

GEU S.A. Roczny skonsolidowany raport za rok 2013

Nr 13/2014, 03.06.2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

GEU S.A. Roczny skonsolidowany raport za rok 2013

Wygaśnięcie i przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Nr 12/2014, 30.05.2014

Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy - korekta

Nr 11/2014, 23.05.2014

Wygaśnięcie i przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy - korekta

Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy

Nr 10/2014, 23.05.2014

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2014 nr 9/2014

Nr 9/2014, 15.05.2014

Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2014 nr 9/2014

Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2013

Nr 8/2014, 28.04.2014

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A.

Nr 7/2014, 28.04.2014

Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2013

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 6/2014, 31.03.2014

Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013

Nr 5/2014, 21.03.2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2013

Nr 4/2014, 21.03.2014

Zmiana daty publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok 2013

Nr 3/2014, 19.03.2014

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2013

Zmiana daty publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok 2013

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2013

Nr 2/2014, 14.02.2014

Daty przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Nr 1/2014, 31.01.2014

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2013

Daty przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Nr 5/2014, 30.06.2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 4/2014, 04.06.2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Nr 3/2014, 28.04.2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 2/2014, 31.03.2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Nr 1/2014, 31.01.2014

Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Reports 2013

Zawiadomienie o zarejestrowaniu połączeniu spółek zależnych Emitenta

Nr 20/2013, 02.12.2013

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 nr 19/2013

Nr 19/2013, 10.11.2013

Zawiadomienie o zarejestrowaniu połączeniu spółek zależnych Emitenta

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 nr 19/2013

Zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek zależnych Emitenta

Nr 18/2013, 08.10.2013

Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013

Nr 17/2013, 04.10.2013, 14:33

Zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek zależnych Emitenta

Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013

Numer raportu: 17/2013, Data publikacji: 04 październik 2013, 14:33
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") zawiadamia, że zgodnie z informacją otrzymaną od Exorigo-Upos sp. z o.o. (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka"), w dniu 4 października 2013 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o wypłacie na rzecz jedynego wspólnika zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 w kwocie 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) brutto.
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpi w terminie do dnia 15 października 2013 roku.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2013

Nr 16/2013, 21.08.2013

Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki

Nr 14/2013, 16.07.2013

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2013

Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki

Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2013

Nr 13/2013, 01.07.2013

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2013

Nr 12/2013, 30.06.2013

Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2013

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2013

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupa Exorigo-Upos S.A.

Nr 11/2013, 28.06.2013

Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2012. Zamiar wypłaty przez Emitenta zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013

Nr 10/2013, 20.06.2013

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupa Exorigo-Upos S.A.

Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2012. Zamiar wypłaty przez Emitenta zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 9/2013, 31.05.2013

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 8/2013, 24.05.2013

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. na rynku NewConnect

Nr 7/2013, 22.05.2013

Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Nr 6/2013, 22.05.2013

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. na rynku NewConnect

Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B Grupy Exorigo-Upos S.A.

Nr 5/2013, 20.05.2013

Raport kwartalny Q1 nr 4/2013

Nr 4/2013, 15.05.2013

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B Grupy Exorigo-Upos S.A.

Raport kwartalny Q1 nr 4/2013

Daty przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

Nr 3/2013, 13.05.2013

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych spółki do obrotu na NewConnect

Nr 2/2013, 30.04.2013

Daty przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych spółki do obrotu na NewConnect

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych spółki do obrotu na NewConnect

Nr 1/2013, 30.04.2013

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych spółki do obrotu na NewConnect

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Nr 4/2013, 08.10.2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Nr 3/2013, 28.06.2013

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Nr 2/2013, 31.05.2013

Przystąpienie do systemu ESPI

Nr 1/2013, 10.05.2013

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Przystąpienie do systemu ESPI